Recyklácia rybárskeho náčinia na plastové prepravky

Spolupracovali sme s organizáciou Waste Free Oceans a vydali sa na dva a polročnú cestu výskumu. V roku 2021 sme úspešne vyrobili prepravku WFO-OceanIX, ktorá je z veľkej časti vyrobená z recyklovaného rybárskeho náčinia, ktorý aj naďalej spĺňa naše prísne požiadavky na kvalitu. V nasledujúcich rokoch budeme v našich produktoch používať viac vyradeného rybárskeho výstroja.

Táto iniciatíva šetrí zdroje fosílnych palív a umožňuje nám zvýšiť využívanie recyklovaných materiálov a zároveň pomáha predchádzať ďalšiemu obrovskému nahromadeniu plastového odpadu.

Čítajte viac >

Waste hierarchy

Hierarchia nakladania s odpadmi

Vratné prepravné obaly sú zamerané na predchádzanie vzniku odpadu a podporu opráv a opätovného použitia materiálov. Produkty spoločnosti Schoeller Allibert sa používajú v priemere 250-krát.

To ich zaraďuje na vrchol hierarchie odpadového hospodárstva. Táto koncepcia sa používa na hodnotenie najlepších spôsobov znižovania množstva odpadu a nakladania s ním s cieľom chrániť ľudí a životné prostredie a zároveň šetriť zdroje a minimalizovať spotrebu energie. Koncept hierarchie odpadu sa používa v politike a legislatíve Európskej únie v rôznych formách už od roku 1975

Opätovné použitie sa v hierarchii nachádza na vysokej priečke, pretože proces recyklácie si vyžaduje energiu a zdroje. Recyklácia tiež závisí od zavedených systémov, ktoré ju zabezpečujú. V skutočnosti sa recykluje len malá časť produktov na jedno použitie, ktorú je možné recyklovať.

The power of cradle-to-cradle

Sila recyklácie cradle-to-cradle

Dobrým príkladom je recyklácia našich prepraviek na fľaše. Prepravka na fľaše vydrží bez problémov 10 až 15 rokov a po jednom životnom cykle, počas ktorého sa fľaše prepravujú stále dokola, sa prepravka na fľaše kompletne recykluje – na ďalšiu, novú prepravku na fľaše. Tomuto prístupu hovoríme uzavretý cyklus „cradle-to-cradle“

V kombinácii s prechodom na obnoviteľné zdroje energie v našich výrobných závodoch znižuje prístup „cradle-to-cradle“ uhlíkovú stopu produktu v prepravke na fľaše o FAKTOR 8. Pri zložitejších výrobkoch znižuje recyklácia s využitím prístupu "cradle-to-cradle" uhlíkovú stopu o FAKTOR 3 až 5.

Agentúra ClimatePartner vypočítala uhlíkovú stopu našich prepraviek na fľaše a umožnila nám ponúkať uhlíkovo neutrálne produkty kompenzáciou nevyhnutných emisií pomocou certifikovaných projektov uhlíkovej kompenzácie.

Person with scissors and a CO2 footprint cloud

Znížte svoju uhlíkovú stopu

Ak chceme zabezpečiť, aby sa na našej planéte dalo žiť aj v budúcnosti, musíme znížiť emisie uhlíka. Na znižovanie emisií uhlíka v dodávateľských reťazcoch sa intenzívne zameriava čoraz viac našich zákazníkov.

Vratné prepravné obaly v porovnaní s ich alternatívami predstavujú už teraz nižšiu uhlíkovú stopu. Naša stratégia trvalej udržateľnosti opisuje, ako výrazne znížime uhlíkovú stopu našich produktov a našej spoločnosti, vďaka čomu napredujeme. Externá agentúra South Pole už vykonala základné hodnotenie, ktoré položilo základy pre nadchádzajúce roky.

Prechod na zelenú energiu a rozšírenie používania recyklovaných materiálov nám umožní výrazne znížiť uhlíkovú stopu našich produktov a do roku 2035 znížiť emisie na jednotku výroby o 30 %. Zmenou zdrojov energie, investícií a cestovania a znížením množstva produkovaného odpadu zároveň znížime svoje emisie ako spoločnosť.

Recycling installation

Zrecyklujte svoje obaly v spoločnosti Schoeller Allibert

Recyklovateľnosť je dôležitou vlastnosťou vratných plastových obalových systémov. Spoločnosť Schoeller Allibert ponúka všetky potrebné recyklačné služby. Odoberáme použité plastové kontajnery a prepravky. Po vyčistení, rozomletí, vypraní a vysušení sú pripravené na opätovné vylisovanie a použitie. Žiadne znečistenie, žiadny odpad. Postaráme sa o všetky potrebné kroky a vytvoríme tak trvalo udržateľný cyklus balenia.

Využívanie menšieho množstva vzácnych komodít predstavuje pre obalový priemysel dôležitý krok. Zameraním sa na recykláciu môžu spoločnosti výrazne znížiť objem nákupu komodít a zásob. To je dôležitý príspevok k ochrane životného prostredia. Cítime povinnosť tento pozitívny vývoj podporiť a prijať. Sme presvedčení, že recyklovateľnosť sa stane štandardom.

Výrobky, ktoré sú recyklované v našich závodoch, je možné dokonca bezpečne použiť ako potravinárske obaly. Na tento účel poskytla EFSA (Európsky úrad pre bezpečnosť potravín) vedeckú podporu a schválila náš recyklačný proces zavedený v troch našich závodoch v Holandsku, Nemecku a Španielsku.

ISO certifications quality

Trvalá udržateľnosť a kvalita

Spoločnosť Schoeller Allibert sa snaží neustále zlepšovať svoje produkty, služby a procesy. Spokojnosť zákazníkov je pre spoločnosť SA najdôležitejšou prioritou. Keďže zákazníci pracujú so spoločnosťou SA na čoraz globálnejšej báze, v USA a v regióne EMEA (Európa, Blízky východ a Afrika) používame certifikovaný systém zabezpečenia kvality. Pracujeme na jeho implementácii aj v našich ázijských prevádzkach. Spoločnosť Schoeller Allibert udržiava svojich zákazníkov v popredí svojich trhov.

Spoločnosť Schoeller Allibert je hrdá na to, že je spoločnosťou s certifikáciou ISO a mnohé z našich prevádzok spĺňajú tieto požiadavky:

  • ISO 9001: Kvalita

  • ISO 14001: Životné prostredie

  • ISO 22000: Bezpečnosť potravín

  • ISO 50001: Energia

: