1. Súhlas s našimi podmienkami

Tým, že navštívite webové stránky WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM, ich prezeraním, prístupom na ne alebo iným použitím niektorej zo služieb alebo informácií vytvorených, zhromaždených, zostavených alebo užívateľom pridaných na WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM, zaväzujete sa k dodržiavaniu týchto všeobecných podmienok týkajúcich sa služieb. Ak chcete ukončiť tento záväzok, urobíte tak ak prestanete  navštevovať, prezerať si a inak využívať služiebWWW.SCHOELLERALLIBERT.COM. Beriete na vedomie, súhlasíte a uznávate, že tieto podmienky sú záväzné a predstavujú dohodu medzi vami a WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM a že používaním  WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM vyjadrujete výslovný súhlas s touto dohodou.

2. Poskytovanie služieb

Súhlasíte s tým a beriete na vedomie to, že webové stránky WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM sú oprávnené modifikovať, zlepšiť alebo ukončiť ktorúkoľvek zo svojich služieb na základe vlastného uváženia a bez toho, aby vás na to vopred upozornili, aj keď to môže mať za následok, že vám bude zabránené v prístupe k akejkoľvek informácii, ktorá sa nachádza na webových stránkach. Ďalej súhlasíte s tým a beriete na vedomie, že webové stránky WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM sú vám oprávnené poskytovať služby prostredníctvom dcérskych spoločností alebo pridružených subjektov.

3. Vlastnícke práva

Súhlasíte s tým a beriete na vedomie to, že webové stránky WWW.SCHOELLERALLIBERT.COMmôžu obsahovať vlastnícke práva a dôverné informácie, ako sú ochranné známky výrobkov a služieb a patenty, ktoré sú chránené zákonmi o ochrane duševného vlastníctva a medzinárodnými dohodami na ochranu duševného vlastníctva. Webové stránky WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM vás oprávňujú k prezeraniu a vytvoreniu jednej kópie časti ich obsahu pre osobné, nekomerčné použitie v offline režime. Obsah webových stránok nesmie byť predávaný, reprodukovaný alebo distribuovaný bez nášho písomného súhlasu. Akékoľvek ochranné známky produktov alebo služieb alebo logá tretích strán sú majetkom príslušných vlastníkov. Každé ďalšie práva, ktoré tu nie sú výslovne uvedené, sú vyhradené.

4. Obsah pridaný užívateľmi

Keď pridáte obsah na WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM, dávate zároveňWWW.SCHOELLERALLIBERT.COM neodvolateľnú, celosvetovú, bezplatnú licenciu k  publikovaniu, zobrazovaniu, upravovaniu, distribúcii a k predaju vášho obsahu po celom svete. Potvrdzujete a zaručujete, že máte potrebné oprávnenie udeliť WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM vyššie uvedenú licenciu.

5. Ukončenie dohody

Podmienky tejto dohody budú naďalej platiť po dobu neurčitú, až do ich ukončenia ktoroukoľvek zo strán, bez predchádzajúceho upozornenia, kedykoľvek bez udania dôvodu. Na podmienky, ktoré majú platiť naďalej po dobu neurčitú, nebude mať ukončenie tejto dohody vplyv.

6. Zrieknutie sa záruk

Súhlasíte s tým a beriete na vedomie to, že vaše používanie WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM je výhradne na vaše vlastné nebezpečenstvo a že naše služby sú poskytované „tak, ako sú“ a „tak, ako sú k dispozícii“. WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM neposkytuje žiadne výslovné ani predpokladané záruky, potvrdenie alebo vyhlásenie, čo sa týka prevádzky webových stránokWWW.SCHOELLERALLIBERT.COM, informácií, obsahu, materiálov alebo výrobkov. Zahŕňa to, nie bez obmedzenia, záruku predajnosti a vhodnosti pre určitý účel a neporušenia a nezaručuje to, že prístup alebo používanie služieb bude neprerušované alebo bezporuchové alebo že nedostatky vzniknuté pri poskytovaní služby budú odstránené.

7. Obmedzenie zodpovednosti

Súhlasíte s tým a beriete na vedomie to, že webové stránky WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM ani žiadna z ich dcérskych spoločností alebo pobočiek v žiadnom prípade nezodpovedajú za žiadne priame, nepriame, náhodné, následné alebo exemplárne škody. Zahŕňa to, ale neobmedzuje sa na náhradu škody za ušlý zisk, prerušenie podnikania, poškodenie obchodnej povesti a dobrého mena, straty programov alebo informácií alebo iné nehmotné škody vyplývajúce z použitia alebo neschopnosti používať službu alebo informácie, alebo z akéhokoľvek trvalého alebo dočasného zastavenia takej služby alebo prístupu k informáciám, alebo z vymazania alebo poškodenia akéhokoľvek obsahu alebo informácií, alebo z neuloženia akéhokoľvek obsahu alebo informácií. Vyššie uvedené obmedzenia platia bez ohľadu na to, či boli webové stránkyWWW.SCHOELLERALLIBERT.COM upozornené alebo by si mali byť vedomé možnosti vzniku takýchto škôd. V jurisdikciách, kde nie je povolené vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti za následné alebo náhodné škody, je zodpovednosť WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM obmedzená na najvyššiu mieru povolenú zákonom.

8. Externý obsah

Webové stránky WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM môžu obsahovať odkazy na obsah, reklamy alebo webové stránky tretích strán. Súhlasíte s tým a beriete na vedomie to, že webové stránkyWWW.SCHOELLERALLIBERT.COM nenesú zodpovednosť ani nepodporujú akékoľvek reklamy, produkty ani zdroje prístupné z týchto zdrojov alebo webových stránok.

9. Súdna príslušnosť

Beriete výslovne na vedomie a súhlasíte s podrobením sa osobnej a výlučnej právomoci súdov v krajine, štátu, provincii alebo území určenom výhradne WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM pre vyriešenie akejkoľvek právnej záležitosti vyplývajúcej z tejto dohody alebo vzniknutej v súvislosti s vaším používaním WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM. V prípade, že príslušný súd rozhodne, že je akékoľvek ustanovenie tejto dohody neplatné, potom toto ustanovenie bude odstránené z týchto podmienok a zostávajúce podmienky budú aj naďalej v platnosti.

10. Úplná dohoda

Súhlasíte s tým a beriete na vedomie, že vyššie uvedené podmienky tvoria úplnú rámcovú dohodu medzi vami a WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM. Ak budete používať alebo nakupovať ďalšie služby alebo získate prístup k ďalším službám, pridruženým službám alebo obsahu či materiálu tretích strán, môžu sa na vás vzťahovať ďalšie dodatočné podmienky.

11. Zmeny podmienok

WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM si vyhradzuje právo raz za čas zmeniť tieto podmienky podľa nášho vlastného uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia. Zmeny našich podmienok nadobúdajú účinnosť dňom uverejnenia a vaše ďalšie používanieWWW.SCHOELLERALLIBERT.COM po prípadných zmenách podmienok bude znamenať váš súhlas s tým, že sa zmenenými podmienkami budete riadiť.

12. Všeobecné obchodné podmienky - General Terms and Conditions of Sales

Link