market introduction

PODIGNITE automatizaciju skladišta na slede?i nivo

Savremeni distributivni centri se sve više automatizuju i digitalizuju, što se tako?e naziva Industrija 4.0. Prelazak na vec?u digitalizaciju dovodi do smanjenja ljudskih interakcija i uklju?uje više nivoe automatizovanog skladištenja i robotskog odabira porud?bina. Kao odgovor na promenjivu dinamiku tr?išta, Schoeller Allibert je razvio nekoliko „tihih“, izdr?ljivih sanduka za višekratnu upotrebu koji su posebno dizajnirani s obzirom na današnja i buduc?a automatizovana skladišta. Sve ove serije standardnih sanduka za automatizaciju i pomoc?ne posude savršeno se uklapaju u visoko automatizovano intralogisti?ko okru?enje.

Top proizvodi

Stack Nest Maxinest

Pregled asortimana

Stackable System integrator ranges

Pregled asortimana

Pallets 1208 Rackpal

Pregled asortimana

Stackable Euroclick

Pregled asortimana

Pallets 1210 Bayopal

Pregled asortimana

Stackable SASI

Pregled asortimana
Povezani slučajevi

Tankgo® asortiman kod Plainsura

Pročitajte Plainsurovu: kako sigurna i uredna  IBC flota može unaprijediti poslovnu i brandsku svijest!

KLIKNITE OVDE ZA CELI ARTIKAL

Pogledajte priču

CORREOS: rešenje poštanskih usluga u Španiji

Otkrijte Schoeller Allibert-ovo rešenje za našeg partnera CORREOS

 

Kliknite na PROČITAJTE VIŠE

Pogledajte priču

Genijalnost logistike i reklame: gajbe za pi?e nekada i sad

Gajbe za piće su već davno prevazišle mišljenje da služe isključivo za prevoz. Pored njene praktične upotrebe, rukohvat i dizajn postali su sve važniji faktori. Čak gajbu za piće smatramo za ambasadora brenda pošto je ona sr

Pogledajte priču
Latest News
Održivost
Proizvodeći plastičnu ambalažu predobru za bacanje
–Ludo Gielen - CEO

U svetu koji zavisi od logistike i transporta i u kojem se sve transportuje u ambala?nom materijalu, na?a je du?nost da smanjimo ekolo?ko opterec?enje koje nastaje otpadom od ambala?e. U Schoeller Allibert, verujemo da je odgovor u RTP (povratna plasti?na ambala?a) sistemima. Mi smo u prvim redovima ovog revolucionarnog razvoja.

U praksi:

  • Proizvodimo ambala?u koja se mo?e 100% reciklirati. Zahvaljuju?i pozitivnom mi?ljenju EFSA-e, tako?e mo?emo da proizvodimo reciklirane proizvode koji dolaze u kontakt sa hranom..
  • Na?e proizvode dizajniramo tako da optimizujemo njihov vek trajanja (do 10 godina u industrijskim uslovima)..
  • Na?i proizvodni procesi doprinose smanjenju CO2..
  • Upotreba na?ih proizvoda garantuje siguran transport va?e robe (homologovane prema UN pravilnicima) drumskim, ?elezni?kim i vazdu?nim saobrac?ajem..

Reciklirajte svoju ambala?u

Schoeller Allibert pru?a svojim klijentima znanje i usluge recikliranja. Pru?amo punu podr?ku i vodimo ra?una o prikupljanju, recikliranju i ponovnoj upotrebi povratnih ambala?nih materijala koji su spremni za zamenu. Proizvodi koji su reciklirani u na?im pogonima se ?ak mogu bezbedno koristiti za pakovanje hrane. U tu svrhu je EFSA (Evropska uprava za bezbednost hrane) pru?ila nau?nu podr?ku i odobrila na? postupak recikla?e koji se provodi na tri na?e lokacije u Holandiji, Nema?koj i ?paniji.

Schoeller Allibert pillars

Sertifikovano po ISO standardu

Schoeller Allibert je ponosan jer je kompanija koja je sertifikovana po ISO standardu, dok ve?ina na?ih poslovnica posluje prema::

ISO 9001:2015 Kvalitet ISO 14001:2015 ?ivotna sredina ISO 22000:2005 Bezbednost za hranu ISO 50001:2011 Energija

Ostanimo na vezi

Budite u toku i pretplatite se na na? bilten!