1.  Przyjęcie naszych Warunków

Odwiedzanie strony i korzystanie ze strony WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM, (zwanej również  Stroną), w szczególności przeglądanie, posiadanie dostępu lub korzystanie w inny sposób z jakichkolwiek usług lub informacji stworzonych, zebranych, skompilowanych lub przedłożonych do Strony, oznacza  wyrażenie zgody na Warunki Usługi w ich pełnym brzmieniu, w całości zgodnie z regulacjami prawymi odnoszącymi się do Internetu i sieci www. Jeżeli Użytkownik nie  chce być związany naszymi Warunkami powinien zamknąć tę stronę i nie korzystać więcej z jej zawartości, ani  z usług witryny WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM w inny sposób. Pozostając na Stronie Użytkownik  rozumie, zgadza się i potwierdza, że niniejsze Warunki stanowią prawnie wiążąca umowę pomiędzy nim a  Schoeller Alibert i że jego korzystanie z witryny WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM wskazuje na jego ostateczną akceptację niniejszej umowy.

2. Świadczenie usług

Użytkownik zgadza się i potwierdza, że WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM ma prawo do modyfikowania, ulepszania i przerwania świadczenia jakichkolwiek swoich usług według swojego wyłącznego uznania i bez powiadomienia go, nawet jeżeli może to spowodować uniemożliwienie mu dostępu do jakichkolwiek informacji tam zawartych. Ponadto, Użytkownik zgadza się i potwierdza, że WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM ma prawo do świadczenia usług przez swoje firmy zależne, powiązane lub stowarzyszone.

3. Prawa własności firmowej

Użytkownik potwierdza i zgadza się, że witryna WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM może zawierać informacje firmowe i poufne, włącznie ze znakami towarowymi, znakami usługowymi i patentami chronionymi prawem własności intelektualnej i międzynarodowymi traktatami własności intelektualnej. WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM   upoważnia Użytkownika do przeglądania i wykonania pojedynczej kopii części treści witryny wyłącznie do użytku off-line, osobistego, niekomercyjnego. Nasze materiały nie mogą być sprzedawane, reprodukowane ani rozpowszechniane bez naszego pisemnego zezwolenia. Wszelkie znaki towarowe, znaki usługowe i logo stron trzecich stanowią własność ich odpowiednich właścicieli. Wszystkie dalsze prawa, które nie są wyraźnie udzielone w niniejszych Warunkach, są zastrzeżone.

4. Przesłane treści

Przesłanie treści do WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM jest równoznaczne z udzieleniem WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM nieodwołalnej, ważnej na całym świecie, nieodpłatnej licencji na publikowanie, pokazywanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie i sprzedaż tych treści na całym świecie. Użytkownik potwierdza i gwarantuje, że posiada wymagane uprawnienia do udzielenia powyższej licencji WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM.

5. Rozwiązanie umowy

Warunki niniejszej umowy będą obowiązywać bezterminowo, dopóki nie zostanie ona rozwiązana przez którąkolwiek ze stron bez wypowiedzenia w dowolnym czasie i z dowolnego powodu. Warunki, które powinny obowiązywać bezterminowo, pozostają w mocy pomimo rozwiązania niniejszej umowy.

6. Odrzucenie gwarancji

Użytkownik rozumie i zgadza się, że korzysta z witryny WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM na swoje całkowite ryzyko i że nasze usługi są świadczone w obecnej formie i w miarę dostępności. WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM nie udziela absolutnie żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji, aprobat bądź oświadczeń odnośnie działania WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM, informacji, treści, materiałów czy produktów prezentowanych i opisywanych na Stronie. Schoeller Allibert  nie gwarantuje, że treści opublikowane na Stronie są dokładne, kompletne i wolne od błędów, nie ponosi także odpowiedzialności za błędy w ewentualnym działaniu strony, okresowy brak dostępności strony w sieci Internet, czy przerwy techniczne w dostępności poszczególnych elementów  Strony, spowodowane jej aktualizacją lub usuwaniem błędów. Ponadto, Grupa Schoeller Allibert nie ponosi odpowiedzialności ani nie udziela żadnych gwarancji w związku z korzystaniem ze Strony i wykorzystaniem treści tam opublikowanych w zakresie ich dokładności, poprawności, użyteczności, zgodności i wszelkich innych przypadkach, zgodnie z przepisami prawa. Grupa Schoeller Allibert zastrzega sobie prawo do zawieszenia, wycofania lub modyfikacji części lub całych elementów  Strony w każdej chwili bez wcześniejszego uprzedzenia i bez odpowiedzialności za dokonane zmiany.

7. Ograniczenie odpowiedzialności

Użytkownik rozumie i zgadza się, że WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM i jakiekolwiek z jej spółek zależnych, stowarzyszonych i powiązanych  w żadnym wypadku nie będą odpowiedzialne za żadne straty bezpośrednie, pośrednie, incydentalne, wtórne lub odszkodowania z nawiązką. Obejmuje to między innymi szkody lub utraty zysków, przerwy w działalności gospodarczej, reputację lub wartość firmy, utratę programów komputerowych lub informacji bądź inne straty niematerialne wynikłe z korzystania lub niemożności korzystania z usługi lub informacji lub jakiegokolwiek trwałego lub tymczasowego wstrzymania takiej usługi lub dostępu do informacji, czy usunięcia lub uszkodzenia jakiejkolwiek treści lub informacji lub niezapisania jakiejkolwiek treści lub informacji. Powyższe ograniczenie obowiązuje niezależnie od tego, czy Grupa Schoeller Allibert została poinformowana lub powinna być świadoma możliwości wystąpienia takich szkód. W jurysdykcjach, gdzie wykluczenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wtórne lub incydentalne nie jest dozwolone, odpowiedzialność witryny WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM jest ograniczona do najwyższego zakresu dozwolonego prawnie.

8. Treści zewnętrzne

Strona WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM może zawierać hiperłącza do treści stron zewnętrznych, reklam lub witryn internetowych, które nie podlegają kontroli przez Grupę Schoeller Allibert. może zawierać hiperłącza do treści stron zewnętrznych, reklam lub witryn internetowych, które nie podlegają kontroli przez Grupę Schoeller Allibert. Grupa Schoeller Allibert nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść i zmiany wprowadzane na stronach zewnętrznych. Użytkownik odwiedza te strony na własną odpowiedzialność. Przed rozpoczęciem korzystania należy sprawdzić warunki i zasady korzystania ze strony i zwróć uwagę czy strony te nie instalują plików cookies, czy zbierają dane osobowe lub inne poufne informacje.

9. Jurysdykcja

Wyraźnie potwierdzają Państwo, że rozumieją i zgadzają się poddać osobistej i wyłącznej jurysdykcji sądów kraju, stanu, prowincji (województwa) lub terytorium wskazanych wyłącznie przez serwis WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM jako sądów właściwych do rozstrzygania wszelkich sporów prawnych wynikających z niniejszej umowy lub związanych z korzystaniem z serwisu internetowego WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM. Jeżeli sąd posiadający jurysdykcję orzeknie nieważność któregokolwiek z postanowień umowy, wówczas takie postanowienie zostanie usunięte bez wpływu na ważność pozostałych postanowień.

10. Cała umowa

Użytkownik rozumie i zgadza się, że powyższe Warunki stanowią ramową ogólną umowę pomiędzy nim a WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM. Użytkownik może podlegać dodatkowym warunkom, kiedy korzysta, kupuje lub ma dostęp do usług, usług stowarzyszonych lub treści bądź materiałów stron trzecich.

11. Zmiany Warunków

WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM zastrzega sobie prawo do modyfikowania niniejszych Warunków w miarę potrzeb według swojego wyłącznego uznania i bez powiadomienia. Zmiany w naszych Warunkach wchodzą w życie w dniu opublikowania i dalsze korzystanie z witryny  WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM po jakichkolwiek zmianach Warunków będzie oznaczało zgodę Użytkownika na związanie nimi.

12. Platforma awizacyjna - Advice for collection

PL: Platforma awizacyjna Zabrze (PL)
ENG: Advice for collection Zabrze (ENG)

13. Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) - General Terms and Conditions of Sales (GTCS)

Link