Knihovna udržitelnosti

 • Carbon Footprint of Food packaging image
  Uhlíková stopa obalů potravin

  Hlavním cílem studie bylo kvantifikovat emise skleníkových plynů vzniklých při využívání opakovaně použitelných skládacích plastových přepravek a jednorázových kartonových přepravek a následně je mezi sebou porovnat. K dosažení tohoto hlavního cíle byly zváženy procesy v celém hodnotovém řetězci obou obalových systémů na základě jejich skutečných přepravních výkonů v Německu, Španělsku, Itálii, Nizozemsku a Francii.

  Přečtěte si více >
 • Reusable VS single-use packaging: coverimage
  Opakovaně použitelné obaly versus obaly na jedno použití: přehled dopadů na životní prostředí

  Studie porovnává 32 hodnocení životnosti (Life Cycle Assessment - LCA) 11 různých typů obalů a analyzuje jejich dopad na životní prostředí v různých fázích životnosti výrobku. Zahrnuje parametry, jako je výroba, přeprava, počet možností opětovného použití a zpracování po skončení životnosti výrobku. Zjistilo se, že opakovaně použitelné přepravky mají menší dopad na životní prostředí než jednorázové sekundární obaly: opakovaně použitelná plastová přepravka produkuje o 88 % méně emisí uhlíku než jednorázová kartonová krabice. Studie poukazuje na to, že ekologický bod zvratu – počet cyklů, kterými musí opakovaně použitelná přepravka projít, aby měla srovnatelný nebo nižší dopad na životní prostředí než obal na jedno použití, nastává mezi třetím a patnáctým použitím. Nicméně čím více cest opakovaně použitelná přepravka vykoná, tím větší bude mít ekologický přínos.

  Přečtěte si více >
 • coverimage publication Sustainability of reusable packaging–Current situation and trends
  Udržitelnost opakovaně použitelných obalů – současná situace a trendy

  Při bezpečné distribuci výrobků v dnešní společnosti a v dodavatelských řetězcích hrají technologie obalů důležitou roli. Odvětví výroby obalů je velkým spotřebitelem materiálů. V Evropě spotřebovává přibližně 40 % plastů a 50 % papíru. Obaly mají značný dopad na životní prostředí a zároveň představují významné náklady v rámci stávajícího systému zásobování. Jako jedna z možností, jak výrazně snížit negativní dopady na životní prostředí, jsou navrhovány opakovaně použitelné obaly. V tomto příspěvku vědci přezkoumávají trendy v oblasti opakovaně použitelných obalů a literaturu o opakovaně použitelných obalech, s cílem přiblížit současný stav poznání a určit směry pro další výzkum a vývoj. Díky tomu lze lépe porozumět klíčovým faktorům ovlivňujícím design a dopady udržitelnějších obalových systémů.

  Přečtěte si více >
 • Sustainability strategy & report 2022
  Strategie a zpráva o udržitelnosti 2022

  Tato publikace uvádí, jak společnost Schoeller Allibert dosahuje svého cíle urychlit udržitelné dodavatelské řetězce. Udržitelnost byla vždy středem obchodního modelu společnosti Schoeller Allibert a naše strategie udržitelnosti byla vyvinuta tak, aby bylo dosaženo pokroku v otázkách, které jsou pro společnost, životní prostředí a naše podnikání nejnaléhavější.

  Přečtěte si více >
 • This work provides a framework to understand reuse, identifies six major benefits of reuse, and maps 69 reuse
examples.
  Reuse - Rethinking Packaging

  Tato zpráva předkládá rámcové informace o opakovaném použití, identifikuje šest hlavních přínosů opakovaného použití a uvádí 69 příkladů opakovaného použití. Jejím cílem je na základě vyhodnocení více než 100 projektů a rozhovorů s více než 50 odborníky inspirovat a přispět ke strukturovanému uvažování. Přináší rámcový popis fungování různých modelů opakovaného použití a typických úskalí při zavádění těchto modelů do praxe.

  Přečtěte si více >
 • Knihovna
  Opakovaně použitelné plastové přepravky vs. jednorázové kartonové přepravky

  Dalo by se předpokládat, že v roce 2023 bude pro všechny jasným poselstvím "opakovaně použitelné před jednorázovými". Politici to zapsali do pyramidy odpadů a mnoho studií prokázalo výhody opakovaného použití oproti jednorázovému. Přesto se v současné době objevují různé publikace, které se snaží tato jasná fakta zpochybnit.

  Přečtěte si více >
 • Launching Schoeller Allibert’s Sustainability Strategy
  Publikace o udržitelnosti 2022

  Přečtěte si více >