1. Souhlas s našimi podmínkami

Tím, že navštívíte webové stránky WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM, jejich prohlížením, přístupem na ně nebo jiným použitím některé ze služeb nebo informací vytvořených, shromážděných, sestavených nebo uživateli přidaných na WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM, souhlasíte, že jste vázáni těmito všeobecnými podmínkami týkajících se služeb. Pokud nechcete být vázáni našimi podmínkami, jedinou vaší možností je nenavštěvovat, neprohlížet si ani jinak nevyužívat služebWWW.SCHOELLERALLIBERT.COM. Chápete, souhlasíte a uznáváte, že tyto podmínky představují právně závaznou dohodu mezi vámi a WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM a že vaše užíváníWWW.SCHOELLERALLIBERT.COM bude znamenat váš jednoznačný souhlas s touto dohodou.

2. Poskytování služeb

Souhlasíte s tím a jste si vědomi toho, že webové stránky WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM jsou oprávněny pozměnit, zlepšit nebo ukončit kteroukoli ze svých služeb na základě vlastního uvážení a bez toho, aby vás na to předem upozornily, i když to může mít za následek, že vám bude zabráněno v přístupu k jakékoliv informaci na webových stránkách obsažené. Dále souhlasíte s tím a jste si vědomi toho, že jsou webové stránky WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM oprávněny poskytovat vám služby prostřednictvím dceřiných společností nebo přidružených subjektů.

3. Vlastnická práva

Souhlasíte s tím a jste si vědomi toho, že webové stránky WWW.SCHOELLERALLIBERT.COMmohou obsahovat vlastnické a důvěrné informace, jako jsou ochranné známky pro výrobky a služby a patenty chráněné zákony o ochraně duševního vlastnictví a mezinárodními dohodami na ochranu duševního vlastnictví. Webové stránky WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM vás opravňují k prohlížení a vytvoření jedné kopie části jejich obsahu pro osobní, nekomerční použití v offline režimu. Náš obsah nesmí být prodáván, reprodukován nebo distribuován bez našeho písemného svolení. Jakékoli ochranné známky produktů nebo služeb nebo loga třetích stran jsou majetkem příslušných vlastníků. Jakákoliv další práva, která zde nejsou výslovně uvedena, jsou vyhrazena.

4. Uživateli přidaný obsah

Když přidáte obsah na WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM, dáváte zároveň WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM neodvolatelnou, celosvětovou, bezplatnou licenci k publikování, zobrazování, upravování, distribuci a prodeji vašeho obsahu po celém světě. Potvrzujete a zaručujete, že máte potřebné oprávnění udělit WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM výše uvedenou licenci.

5. Ukončení dohody

Podmínky této dohody budou nadále platit po dobu neurčitou, až do ukončení kteroukoli ze stran bez předchozího upozornění kdykoli bez udání důvodu. Na podmínky, které mají platit nadále po dobu neurčitou, nebude mít ukončení této dohody vliv.

6. Zřeknutí se záruk

Souhlasíte s tím a jste si vědomi toho, že vaše užívání WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM je výhradně na vaše vlastní nebezpečí a že naše služby jsou poskytovány „tak, jak jsou“ a „tak, jak jsou k dispozici“. WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM nedává žádné výslovné ani předpokládané záruky, potvrzení nebo prohlášení, pokud jde o provoz stránek WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM a na nich uveřejněné informace, obsah, materiály nebo výrobky. To zahrnuje, ale není omezeno na předpokládané záruky prodejnosti a vhodnosti pro určitý účel a neporušení, a záruky, že přístup nebo užívání služby bude nepřerušované nebo bezchybné nebo že vady ve službě budou opraveny.

7. Omezení odpovědnosti

Souhlasíte s tím a jste si vědomi toho, že webové stránky WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM ani žádná z jejich dceřiných společností nebo poboček v žádném případě neodpovídají za žádné přímé, nepřímé, náhodné, následné nebo exemplární škody. To zahrnuje, ale neomezuje se na náhradu škody za ušlý zisk, přerušení podnikání, poškození obchodní pověsti a dobrého jména, ztráty programů nebo informací nebo jiné nehmotné škody vyplývající z použití nebo neschopnosti používat službu nebo informace, nebo z jakéhokoli trvalého nebo dočasného zastavení takové služby nebo přístupu k informacím, nebo z vymazání nebo poškození jakéhokoli obsahu nebo informací, nebo z neuložení jakéhokoli obsahu nebo informací. Výše uvedené omezení platí bez ohledu na to, zda byly webové stránky WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM upozorněny nebo si měly být vědomy možnosti vzniku takových škod. V jurisdikcích, kde není povoleno vyloučení nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, je odpovědnost WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM omezena na nejvyšší míru povolenou zákonem.

8. Externí obsah

Webové stránky WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM mohou obsahovat odkazy na obsah, reklamy nebo webové stránky třetích stran. Souhlasíte s tím a jste si vědomi toho, že webové stránkyWWW.SCHOELLERALLIBERT.COM nenesou zodpovědnost ani nepodporují jakékoliv reklamy, produkty ani zdroje přístupné z těchto zdrojů nebo webových stránek.

9. Soudní příslušnost

Jste si výslovně vědomi a souhlasíte s podrobením se osobní a výlučné pravomoci soudů v zemi, státu, provincii nebo území určeném výhradně WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM pro vyřešení jakékoliv právní záležitosti vyplývající z této dohody nebo vzniklé v souvislosti s vaším používánímWWW.SCHOELLERALLIBERT.COM. V případě, že příslušný soud rozhodne, že je jakékoli ustanovení této dohody neplatné, pak toto ustanovení bude odstraněno z těchto podmínek a zbývající podmínky budou i nadále v platnosti.

10. Úplná dohoda

Souhlasíte s tím a jste si vědomi toho, že výše uvedené podmínky tvoří úplnou rámcovou dohodu mezi vámi a WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM. Pokud budete používat či nakupovat další služby nebo získáte přístup k dalším službám, přidruženým službám nebo obsahu či materiálu třetích stran, můžou se na vás vztahovat další dodatečné podmínky.

11. Změny podmínek

WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM si vyhrazuje právo jednou za čas změnit tyto podmínky podle našeho vlastního uvážení a bez předchozího upozornění. Změny našich podmínek nabývají účinnosti dnem uveřejnění a vaše další používání WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM po případných změnách podmínek bude znamenat váš souhlas s tím, že se změněnými podmínkami budete řídit.

12. Všeobecné obchodní podmínky - General Terms and Conditions of Sales

Link