1. Aanvaarden van onze voorwaarden

Door de website WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM te bezoeken, bezichtingen, zich toegang te verschaffen tot of op een of andere manier de diensten of informatie te gebruiken die werd gecreëerd, verzameld, gecompileerd en uitgegeven door WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM, verklaart u zich akkoord met de volgende Servicevoorwaarden. Als u het niet eens bent met deze voorwaarden, heeft u enkel de mogelijkheid WWW.SCHOELLERALLIBERT.COMniet te bezoeken, te bekijken of op een andere manier de diensten van deze site te gebruiken. U begrijpt, erkent en bent het eens met het feit dat deze voorwaarden een wettelijk bindende overeenkomst vormen tussen u enWWW.SCHOELLERALLIBERT.COM en dat uw gebruik van WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM aangeeft dat u deze overeenkomst accepteert.

2. Gebruik van diensten

U accepteert en erkent dat WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM over het recht beschikt op eigen initiatief zijn diensten kan aanpassen, verbeteren of stopzetten zonder berichtgeving, ook al brengt dit met zich mee dat u geen verdere toegang meer heeft tot de informatie die WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM omvat. Verder accepteert en erkent u dat WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM het recht heeft u diensten aan te bieden via dochterondernemingen of verwante bedrijven.

3. Rechten van intellectuele eigendom

U erkent en bent het ermee eens dat WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM bedrijfsgebonden en confidentiële informatie kan bevatten waaronder worden verstaan: handelsmerken, merknamen, patenten beschermd door de wetgeving op eigendomsrecht en internationale overeenkomsten over intellectueel eigendomsrecht.WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM staat u toe een enkele kopie te maken van delen van de inhoud voor offline persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Deze informatie mag niet worden verkocht, gereproduceerd, of verspreid zonder onze schriftelijke toestemming. Handelsmerken, merknamen en logo’s van derde partijen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars. Alle verdere rechten hier niet specifiek vermeld worden voorbehouden.

4. Toevoegen van gegevens

In het geval u zelf informatie toevoegt aan WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM, geeft u tegelijkertijd aanWWW.SCHOELLERALLIBERT.COM de onherroepelijke, wereldwijde, rechtenvrije toelating om uw informatie te publiceren, tonen, aan te passen, verspreiden en delen met andere partijen. U bevestigt en garandeert dat u de volmacht heeft om deze toelating te verlenen aan WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM.

5. Ontbinding en opzegging van de overeenkomst

De voorwaarden van deze overeenkomst zullen van kracht blijven tot en wanneer een van de partijen op ieder gegeven moment voor gelijk welke reden deze beëindigt, zonder hiervan op voorhand kennis te geven. Voorwaarden die oneindig van kracht zijn zullen zo blijven ongeacht de beëindiging van deze overeenkomst.

6. Disclaimer garanties

U begrijpt en accepteert dat uw gebruik van WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM volledig op eigen risico gebeurt en dat onze diensten verschaft worden in hun huidige toestand en onderhevig aan beschikbaarheid.WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM stelt geen opzettelijke dan wel impliciete gebruiksgaranties, waardering of representatie van enige soort wat betreft de uitbating van de WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM website, informatie, content, materialen of producten. Deze zullen omvatten, zonder beperkt te zijn tot, impliciete verkoopsgaranties en geschiktheid voor specifieke doeleinden, afwezigheid van inbreuken, garanties dat de toegang tot en gebruik van de service ononderbroken of zonder fouten zal zijn, of dat tekortkomingen in de dienstverlening zullen worden rechtgezet.

7. Aansprakelijkheid

U begrijpt en bent het ermee eens dat WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM en gelijk welke van zijn dochterbedrijven of verwante ondernemingen in geen enkel geval aansprakkelijk is voor directe, indirecte of incidentele schade. Deze omvat, zonder beperkt te zijn tot, schade door verlies van winsten, onderbrekingen in de bedrijvigheid, de bedijfsreputatie of goodwill, verlies van programma’s of informatie of ander abstract verlies dat voorkomt uit het gebruik van of de onmogelijkheid tot gebruik van de service of informatie, of enige permanente of tijdelijke stopzetting van die service of toegankelijkheid tot informatie, of de verwijdering of beschadiging van gelijk welke content of informatie. De hierboven vermelde beperking is van kracht ongeacht het feit ofWWW.SCHOELLERALLIBERT.COM heeft aangegeven bewust te zijn van de mogelijkheid tot deze schade, of zich bewust zou moeten geweest zijn hiervan. In jurisdicties waar de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid van gevolgschade of incidentele schade niet is toegestaan, zal de aansprakelijkheid vanWWW.SCHOELLERALLIBERT.COM beperkt blijven tot de wettelijk opgelegde aansprakelijkheid.

8. Content van derden

WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM zou hyperlinks kunnen bevatten naar content opgesteld door derden, advertenties of websites. U erkent en accepteert dat WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM niet verantwoordelijk is voor en geen waardering verleent aan reclame, producten of bronnen beschikbaar bij deze websites of bronnen.

9. Jurisdictie

U bent er zich ten volle van bewust en bent het ermee eens zich te onderwerpen aan de persoonlijke en exclusieve jurisdictie aan de rechtbanken van het land, de staat, provincie of regio uitsluitend bepaald door WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM om eventuele juridische aangelegenheden te behandelen die voortkomen uit deze overeenkomst of uit uw gebruik van WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM. Indien de rechtbanken die jurisdictie heeft, bepaalt dat een gegeven bepaling uit de overeenkomst geen geldigheid heeft, dan zal deze verwijderd worden uit deze voorwaarden. De overige voorwaarden zullen in dat geval van kracht blijven.

10. Volledige overeenkomst

U begrijpt en accepteert dat de hierboven vermelde voorwaarden de volledige algemene overeenkomst vormen tussen u en WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM. Aanvullende voorwaarden kunnen op u van toepassing zijn wanneer u gebruik maakt, aankoopt of zich toegang verschaft tot andere diensten, geaffilieerde diensten of content of materialen van derde partijen.

11. Wijzigingen aan de overeenkomst

WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM behoudt het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen volgens eigen goeddunken en zonder berichtgeving. Veranderingen aan deze voorwaarden zullen van kracht zijn vanaf de dag dat zij gepost worden. Het voortzetten van het gebruik van WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM na deze wijzigingen in de voorwaarden geven aan dat u in overeenstemming bent met de voorwaarden en dat ze bindend zijn.