1. Feltételeink elfogadása

WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM honlapra való belépéssel, a WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM oldalon található szolgáltatások, vagy létrehozott, összegyűjtött, összeállított és ott közzétett információk bármelyikének megtekintésével, azokhoz való hozzáféréssel, vagy más módon való használatával Ön magára nézve kötelezőnek fogadja el az alábbiakban ismertetett Általános Szolgáltatási Feltételeket. Ha Feltételeinket nem kívánja elfogadni, egyetlen választási lehetősége az, hogy nem lép be az oldalunkra, nem tekinti meg, ill. más módon nem használja a WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM szolgáltatásait. Ön érti, elfogadja és tudomásul veszi, hogy ezek az Általános feltételek jogilag kötelező érvényű megállapodást jelentenek Ön és a WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM között, és hogy a WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM oldal Ön általi használata jelen feltételek elfogadását jelenti.

2. Szolgáltatások nyújtása

Ön elfogadja és tudomásul veszi, hogy a WWW.SCHOELLERALLIBERT.COMjogosult saját belátása szerint és az Ön előzetes értesítése nélkül módosítani, fejleszteni, vagy megszüntetni bármelyik szolgáltatását még akkor is, ha emiatt Ön nem fér hozzá valamely ott szereplő információhoz. Ön elfogadja és tudomásul veszi továbbá, hogy a WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM jogosult a leányvállalatain és kapcsolt szervezetein keresztül szolgáltatást nyújtani.

3. Tulajdonjogok

Ön elfogadja és tudomásul veszi, hogy a WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM tartalmazhat tulajdonosi és bizalmas információkat, beleértve a márka védjegyeket, szolgáltatási védjegyeket és a szellemi tulajdonjogi törvény, vagy a szellemi tulajdonra vonatkozó nemzetközi megállapodás által védett szabadalmakat. WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM felhatalmazza Önt, hogy megtekintse, ill. egy példányt készítsen a rész tartalmakról offline, személyes, nem-kereskedelmi használatra. Előzetes írásbeli engedélyünk nélkül a közölt tartalmunk nem adható el, nem reprodukálható, ill. nem értékesíthető. Harmadik felek márkavédjegyei, szolgáltatási jegyei és logói a vonatkozó felek tulajdonát képezik. Minden további, itt meg nem nevezett jog fenntartva.

4. Feltöltött tartalom

Ha Ön tartalmat tölt fel a WWW.SCHOELLERALLIBERT.COMoldalra, ezzel egyidejűleg visszavonhatatlan, egész világra kiterjedő és jogdíjmentes engedélyt ad a  WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM számára, hogy a tartalmat közzétegye, megjelenítse, módosítsa, terjessze és egyszerre több helyen megjelentesse szerte a világon. Ön megerősíti és garantálja, hogy kellő felhatalmazással rendelkezik a fenti jogosultság WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM számára való megadásához.

5. A szerződés megszűnése

Jelen megállapodás feltételei folyamatosan fennállnak mindaddig, ameddig az valamelyik fél által bármikor, indokolás nélkül felmondásra nem kerül. Az örökös érvénnyel bíró feltételeket a szerződés megszüntetése nem érinti.

6. Felelősség kizárása

Ön elfogadja és tudomásul veszi, hogy a WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM oldalt kizárólag saját felelősségére használhatja és hogy szolgáltatásaink úgy értendők, "ahogy vannak" és "ahogy elérhetők". A WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM semmilyen kifejezett, vagy hallgatólagos garanciát, ill. felelősséget nem vállal a WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM oldal működtetésével kapcsolatban és az ott szereplő információkra, tartalomra, anyagokra és termékekre vonatkozóan. Ebbe beleértendők, de nem kizárólagosan az eladhatóságra és egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó bennefoglalt jótállás és a jogsértés kizárása, annak garantálása, hogy a szolgáltatásokhoz való hozzáférés, ill. azok használata zavartalan és hibamentes lesz, ill. hogy a szolgáltatásokban észlelt hibák kijavításra kerülnek.

7. Felelősség korlátozása

Ön elfogadja és tudomásul veszi, hogy a WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM és annak leány- és alvállalatai semmilyen felelősséget nem vállalnak sem a közvetlen, sem a közvetett, véletlen, következményes, vagy vélelmezett károkért. Ebbe beleértendők, de nem kizárólagosan az elmaradt haszonnal, az üzleti tevékenység megszakításával, az üzleti jó hírnévben és cégértékben történt veszteséggel összefüggő károk, ill. a programokban, adatokban bekövetkezett, ill. egyéb immateriális veszteségek, amelyek a szolgáltatások igénybe vételével, vagy azok használhatatlanságával, ill. a szolgáltatások ideiglenes, vagy tartós megszakadásával, ill. valamely tartalom, ill. adat törlésével, vagy megrongálódásával, vagy a tartalmak ill. adatok tárolási hibájával függenek össze. A fenti korlátozás érvényes függetlenül attól, hogy a WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM tudott-e, vagy tudatában kellett volna-e lennie a károkozás lehetőségének. Azon joghatóságokban, amelyek a következményes és véletlenül okozott károkért való felelősséget kizárják, vagy korlátozzák, a WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM felelőssége a törvény által megengedett legnagyobb mértékig terjed.

8. Külső tartalom

WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM tartalmazhat harmadik felek tartalmaihoz, reklámokhoz és más honlapokhoz vezető linkeket. Ön elfogadja és tudomásul veszi, hogy a WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM nem vállal felelősséget, és nem támogatja az ezen forrásokból, ill. oldalakról elérhető hirdetéseket, termékeket, vagy forrásokat.

9. Joghatóság

Ön kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy a szerződéssel kapcsolatos és a WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM oldal használatával kapcsolatban felmerült jogi problémák rendezéséhez aláveti magát a kizárólag a WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM által kiválasztott országos, állami, megyei, vagy területi bíróság személyes és kizárólagos joghatóságának. Ha az illetékes bíróság úgy dönt, hogy a megállapodás valamely rendelkezése érvénytelen, az adott rendelkezés a Feltételek közül törlésre kerül, de a többi feltétel továbbra is érvényben maradnak.

10. A szerződés teljessége

Ön elfogadja és tudomásul veszi, hogy a fenti Általános feltételek teljes egészében az Ön és WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM közötti átfogó megállapodást jelentik. Önre emellett egyéb Általános feltételek is vonatkozhatnak, ha más szolgáltatásokat, csatolt szolgáltatásokat, ill. harmadik feles tartalmakat és anyagokat is igénybe vesz, megvásárol, ill. használ.

11. A feltételek változása

WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM fenntartja magának a jogot jelen Általános feltételek bármely időpontban, saját belátása szerint és minden előzetes értesítés nélkül való módosítására. Az Általános feltételekben végrehajtott módosítások azon a napon lépnek érvénybe, amikor azok a WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM oldalon publikálásra kerültek és amennyiben Ön ezen időpont után is használja oldalunkat, az a módosított feltételek Ön általi elfogadását jelenti.