ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGS- OCH LEVERANSVILLKOR

1. ALLMÄNT

1.1 Dessa allmänna försäljnings- och leveransvillkor (”Villkoren”) för Schoeller Allibert Sweden AB. (”Leverantören”) är tillämpliga på och utgör en integrerad del av varje offert, anbud, orderbekräftelse samt annan överenskommelse om försäljning och/eller leverans av varor och tjänster (”Produkter”) mellan Leverantören och tredje part (”Kunden”). Leverantören och Kunden benämns nedan gemensamt ”Parterna”.

1.2 Tillämpligheten av eventuella allmänna inköpvillkor eller andra villkor som Kunden tillämpas avvisas härmed uttryckligen.

1.3 Ändringar av och tillägg till dess Villkor ska vara skriftliga och undertecknade av Parterna för att gälla.

1.4 I händelse av motstridigheter mellan dessa Villkor och en orderbekräftelse från Leverantören eller ett skriftligt avtal mellan Leverantören och Kunden, ska orderbekräftelsen eller avtalet äga företräde framför dessa Villkor.

2. OFFERTER OCH AVTALETS INGÅENDE

2.1 Offerter lämnade av Leverantören är icke-bindande och kan när som helst återkallas av Leverantören.

2.2 Ett avtal mellan Leverantören och Kunden ska anses ingånget endast om en beställning har accepterats av Leverantören skriftligen (inklusive via e-post) genom en orderbekräftelse eller när Leverantören faktiskt har påbörjat sitt arbete enligt beställningen (”Avtal”).

3. TILLHANDAHÅLLANDE AV INFORMATION

3.1 Kunden ska tillhandahålla all information som är nödvändig för Leverantörens fullgörande av Avtalet. Kunden garanterar att den information som lämnas till Leverantören är korrekt och fullständig.

3.2 Om Kunden inte lämnar information till Leverantören i enlighet med vad som föreskrivs i punkten 3.1 eller om Kunden underlåter att lämna information i rätt tid eller i övrigt i strid med Parternas överenskommelse, har Leverantören rätt att häva Avtalet helt eller delvis.

4. MATERIAL

4.1 Kunden ansvarar för material som Kunden tillhandahållit Leverantören eller som Leverantören anskaffat enligt Kundens specifikationer samt för att materialet uppfyller kraven i Reachförordningen eller annan tillämplig lagstiftning.

5. PRIS OCH BETALNINGSVILLKOR

5.1 Alla priser är angivna i EURO (€) exklusive moms, avgifter och förpackning.

5.2 Kunden ska, inom fjorton (14) dagar från faktureringsdatumet, betala förfallet belopp i sin helhet till Leverantören. Kunden äger inte, utan Leverantörens föregående medgivande, rätt att göra några avdrag för eventuella motkrav av något slag från det fakturerade beloppet.

5.3 Om Kunden inte betalar inom den, i 5.2 angivna tidsfristen, förfaller alla utestående fordringar till omedelbar betalning varvid ränta utgår med 1,5 procent per månad/påbörjad månad på hela det utestående beloppet. Utöver skyldigheten att betala ränta ska Kunden även ersätta Leverantören för förseningsavgift, inkassokostnader och andra kostnader som uppkommer för Leverantören vid indrivandet av skulden.

5.4 Om Kunden har brustit i sina skyldigheter under Avtalet eller om Leverantören har anledning att anta att Kunden inte kommer fullfölja sina skyldigheter under Avtalet, har Leverantören, utan att det påverkar andra rättigheter som Leverantören åtnjuter (t.ex. rätt till skadestånd) rätt att:

5.4.1 kräva förskottsbetalning;

5.4.2 kräva att Kunden ställer säkerhet i den form som Leverantören bestämmer;

5.4.3 stoppa tillverkning/leveranser till Kunden helt eller delvis; eller

5.4.4 häva Avtalet helt eller delvis.

5.5 Om förändring av valutakurser, råmaterialpriser, skatter och offentliga avgifter inträffar efter datum för offert, prislista eller träffat avtal äger Leverantören rätt att vid leverans justera priset i förhållande härtill.

5.6 Leverantören äger alltid rätt att fullgöra leverans av Produkterna genom delleveranser och fakturera genomförda delleveranser separat.

6. LEVERANS

6.1 Leveransvillkor och andra villkor angivna av Leverantören ska betraktas som indikativa och kan således aldrig betraktas som slutliga tidsfrister. Leverantören ska följaktligen inte anses ha begått avtalsbrott om ett leveransvillkor eller annat villkor frångåtts av Leverantören.

6.2 Leverantören förbehåller sig rätt till över- eller underleverans med högst 10 % av den avtalade kvantiteten, om inget annat avtalats.

6.3 Om Parterna Avtalat om att leverans ska ske på avropsbasis, förbinder sig Kunden att emotta slutleverans av Produkterna inom (12) månader efter Avtalets ingående.

6.4 Leverans sker ”DAP” Leverantörens lager, i enlighet med ICC Incoterms 2020.

6.5 Kunden är skyldig att ta emot Produkterna på överenskommen tid och plats. Om Kunden underlåter att motta godset enligt Parternas överenskommelse ska säljaren ombesörja lagring av godset på Köparens risk och bekostnad.

6.6 Risken för Produkterna övergår helt och hållet på Kunden från och med leverans.

7. ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL

7.1 Produkterna utgör Leverantörens egendom till dess att full betalning erhållits från Kunden.

7.2 Så länge äganderätten till Produkterna inte har övergått till Kunden, äger Kunden inte rätt att (i) sammanfoga Produkterna med annan egendom, eller (ii) vidareförsälja eller på annat sätt överlåta Produkterna till tredje man.

7.3 Kunden är skyldig att väl vårda Produkterna som är föremål för äganderättsförbehåll, samt förvara Produkterna på ett sådant sätt att de, av en utomstående part, kan identifieras som Leverantörens egendom och särskiljas från annat gods tillhörande Kunden eller tredje man. Kunden är vidare skyldig att hålla Produkterna försäkrade mot brand, vattenskador, skador som uppstår vid explosioner samt mot stöld.

7.4 På begäran från Leverantören är Kunden skyldig att omedelbart låta Leverantören genomföra en revision med syfte att kontrollera att Kundens skyldigheter enligt 7.2 och 7.3 är uppfyllda.

7.5 För det fall Kunden inte fullgör sina skyldigheter enligt 7.2-7.4 ovan, har Leverantören rätt att återta Produkterna utan föregående skriftlig underrättelse. Kunden är skyldig att returnera Produkterna till Leverantören omedelbart om Leverantören begär det.

8. FEL OCH REKLAMATION

8.1 Kunden är skyldig att omedelbart efter leveransen kontrollera att Produkterna överensstämmer med Avtalet. Om Produkterna uppvisar synliga fel är Kunden skyldig att, inom åtta (8) arbetsdagar från leverans, lämna en skriftlig reklamation, med en precisering av de påstående felen, till Leverantören.

8.2 För det fall fel visar sig på Produkterna efter leverans, är Kunden skyldig att inom åtta (8) arbetsdagar från det att felet upptäckts eller rimligen borde ha upptäckts, lämna en skriftlig reklamation, med en precisering av de påstådda felen, till Leverantören.

8.3 Leverantören ansvarar endast för fel som visar sig inom ett år från leveransdagen.

8.4 Vid bedömning av om fel föreligger, ska Produkterna alltid anses vara levererade i enlighet med vad som avtalats om Produkterna endast i mindre utsträckning avviker från modell, prov eller exemplar som tidigare tillhandahållits Kunden, eller från specifikation i offert eller orderbekräftelse vad gäller färg, sammansättning, vikt etc. Vid bedömningen av om produkterna avviker i mindre utsträckning ska ett slumpmässigt prov genomföras varvid en avvikelse på 10 % ska anses vara en mindre avvikelse.

8.5 För det fall reklamation inte sker i enlighet med vad som föreskrivs i punkterna 8.1 och 8.2 ovan, är Kundens rätt att åberopa felet förlorad och Produkterna ska anses oåterkalleligt accepterade av Kunden.

8.6 Vid reklamation ska Kunden alltid bereda Leverantören möjlighet att utreda om det finns grund för reklamationen. Det åligger Kunden att visa att de påstådda felen existerade vid tidpunkten för leverans av Produkterna.

8.7 Om Leverantören anser att Kundens reklamation är välgrundad, äger Leverantören, efter eget val:

8.7.1 avhjälpa felen;

8.7.2 leverera ersättningsprodukter till Kunden mot retur av de felaktiga Produkterna; eller

8.7.3 häva Avtalet och, mot retur av Produkterna, återbetala de belopp som redan betalats för Produkterna.

8.8 Returer från Kunden accepteras endast efter skriftligt godkännande från Leverantören och kommer endast att ersättas om Leverantören har godkänt reklamationen.

8.9 Kunden har inte rätt att hålla inne betalning för Produkterna även om reklamation har skett.

9. ANSVAR

9.1 Utan att det påverkar tillämpligheten av bestämmelserna i punkten 8 i Villkoren och med undantag för uppsåt och grov oaktsamhet från Leverantören eller dess företagsledning:

9.1.1 är Leverantören endast ansvarig gentemot Kunden för direkt och förutsebar skada som härrör från Leverantörens uttryckliga brist i uppfyllandet av sina skyldigheter enligt Avtalet.

9.1.2 är Leverantörens ansvar under alla omständigheter begränsat till det belopp som, i det aktuella fallet betalas ut under den ansvarsförsäkring som tagits ut av Leverantören, med tillägg för Leverantörens självrisk.

9.1.3 är Leverantörens ansvar, om Leverantörens ansvarsförsäkring av någon anledning inte berättigar Leverantören till ersättning, begränsat till det belopp (exklusive moms) som debiterats för de Produkter till vilka felet hänför sig till.

9.1.4 ansvarar Leverantören i intet fall för indirekta skador, inklusive inkomstförluster, utebliven vinst, produktionsbortfall, annan ekonomisk följdförlust eller för tredjemansskador av något slag.

9.1.5 är Leverantören aldrig ansvarig för skador (i) hänförliga till fel som Kunden inte reklamerat enligt de tider som anges artiklarna 8.1 och 8.2 i dessa Villkor och/ eller (ii) om Kunden har bearbetat hela eller delar av Produkterna eller på annat sätt har gjort ändringar i Produkterna.

9.2 Köparen ska ersätta och hålla Leverantören skadeslös i den utsträckning Säljaren åläggs ansvar gentemot tredje man för produktskada på fast eller lös egendom eller person orsakad av godset. Det åligger Parterna att teckna och vidmakthålla en betryggande produkt-ansvarsförsäkring.

10. SEKRETESS

10.1 Kunden förbinder sig att inte avslöja någon information hänförlig till Avtalet med, eller offerter och Produkter från Leverantören för tredje man, såvida inte (i) samtycke för offentliggörande till tredje man har erhållits från Leverantören, eller (ii) Kunden är skyldig att avslöja informationen till tredje man på grund av tvingande lag eller för att kunna tillvarata sin rätt i en tvist, varvid Kunden ska göra sitt yttersta för att begränsa spridningen av information så långt det är möjligt. I båda fallen ska samråd ske med Leverantören (i den mån det är möjligt enligt lag) angående när och hur informationen ska avslöjas.

10.2 Bryter Kunden mot sekretessåtagandet i punkten 10.1 ska Kunden erlägga ett vite om 20 000 kronor.

10.3 Leverantören har dock rätt att, i stället för vite enligt punkten 10.2, begära skadestånd från Kunden motsvarande den verkliga skadan i anledning av sekretessbrottet. Utgivande av skadestånd inverkar inte på Leverantörens rätt att göra andra påföljder gällande i anledning av kontraktsbrott.

11. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

11.1 Leverantören och Kunden är överens om att alla nuvarande och framtida immateriella rättigheter hänförliga till Produkterna, inklusive men inte begränsat till, rättigheter till uppfinningar, patent, mönster, varumärken, upphovsrätt, copyright, know how eller liknande rättigheter, är och förblir Leverantörens egendom även efter fullgjord leverans av Produkterna.

11.2 Kunden garanterar att de Produkter som tillverkas av Leverantören enligt Kundens instruktioner, inte gör intrång i immateriella rättigheter eller andra rättigheter tillhörande tredje man. Kunden ska ersätta och hålla Leverantören skadeslös för all förlust, skada, ansvar eller kostnader (inklusive ombudskostnader) och för alla krav från tredje part som är grundade på eller resultat av Kundens avtalsbrott i detta sammanhang.

11.3 Kunden äger inte rätt att reproducera eller låta reproducera Produkter eller delar av Produkter (inklusive men inte begränsat till: programvara (inklusive källkod), ritningar, tryckplåtar, matriser och verktyg), i ändrad form eller på annat sätt. Förbudet gäller även i de fall Produkter skapats i samråd med eller på instruktion av och/eller för Kundens räkning.

11.4 Kunden ska omgående meddela Leverantören om intrång (inklusive påstådda eller överhängande intrång) i de immateriella rättigheterna eller andra rättigheter hänförliga till Produkterna samt om Produkternas eventuella intrång (inklusive påstådda eller överhängande intrång) avseende tredje mans immateriella och andra rättigheter. Vid sådana tillfällen ska Parterna samråda med varandra och samverka för att verkställa eller undanröja krav i domstol.

12. BEFRIELSEGRUNDR (FORCE MAJEURE)

12.1 Om Leverantören förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt detta Avtal av omständighet som Leverantören inte kunnat råda över, såsom blixtnedslag, arbetskonflikt, eldsvåda, ändrad myndighetsbestämmelse, myndighetsingripande, brist på råmaterial, trafikstörningar, naturkatastrof, krig samt fel eller försening i tjänster och produkter från underleverantör på grund av omständigheter som här angivits, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestationen och befrielse från skadestånd och andra eventuella påföljder.

12.2 Om Leverantörens skyldigheter att fullgöra Avtalet försenas med mer än tjugofem (25) dagar till följd av force majeure, har båda Parterna rätt att häva Avtalet helt eller delvis. Kunden har vid sådan situation inte rätt till någon ersättning från Leverantören.

12.3 Vid händelse av sådan förändring av omständigheter att (vidare) fullgörande av Leverantörens skyldigheter enligt avtalet blir så betungande att fullgörande inte kan förväntas, har Leverantören rätt att häva Avtalet helt eller delvis, utan skyldighet för Leverantören att betala ersättning till Kunden.

13. UPPSÄGNING AV AVTAL

13.1 Part har alltid rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan och utan ersättningsskyldighet om:

13.1.1 Part försätts i konkurs, träder i likvidation eller på annat sätt befaras vara på obestånd; eller

13.1.2 Part upphör med sin affärsverksamhet under en period överstigande tre (3) månader i följd.

14. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER

14.1 Tvister avseende tillkomst, tolkningen eller tillämpningen av detta avtal, och därur härflytande avtal och rättsförhållanden ska avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedoms-instituts regler för förenklat skiljeförfarande. I de fall i målet yrkat belopp överstiger 3 miljoner kronor skall dock tvisten avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för skiljeförfarande. Skiljedomsförfarandet som väcks skall täcka och avse samtliga tvister som har förekommit mellan Säljaren och Köparen, då detta avtal skall utgöra ramavtal och upprepade leveranser från Säljaren till Köparen skall betraktas som avrop enligt ett och samma rättsförhållande och inte som separata individuella rättsförhållanden.

14.2 Oberoende av vad som ovan stadgas får part vid behörig svensk allmän domstol väcka talan för indrivning av förfallen fordran samt tvister som uppenbarligen inte vid tidpunkten för talans väckande avser högre belopp än tjugo (20) prisbelopp enligt Socialförsäkringsbalk (2010:110).

14.3 Samtliga tvister i anledning av avtalet skall bedömas enligt svensk lag.

14.4 Anspråk mot Leverantören förfaller om rättsligt förfarande enligt 14.1 eller 14.2 inte inleds inom två år räknat från dag då leveransen fullgjorts.

15. ÖVRIGA VILLKOR

15.1 Kundens äger inte rätt att överlåta Avtalet eller rättigheter och skyldigheter under Avtalet till utomstående utan Leverantörens föregående skriftliga godkännande.

15.2 Leverantören äger rätt att, utan Kundens godkännande, överföra hela eller delar av sina rättigheter och skyldigheter gentemot Kunden till andra bolag inom den koncern till vilken Leverantören tillhör.

15.3 Om en enskild bestämmelse i Villkoren skulle befinnas ogiltig eller icke verkställbar ska detta inte påverka giltigheten eller verkställbarheten för övriga bestämmelser i Villkoren. Avtalet ska gälla som om den ogiltiga, olagliga eller icke verkställbara bestämmelsen tagits bort och ersatts av en bestämmelse vars innebörd är sådan att bestämmelsens effekt ligger så nära effekten av den borttagna bestämmelsen som möjligt.

Produktguide Avsluta

Avsluta
Avsluta