Dementi

1. Godtagande av våra användarvillkor

Genom att besöka webbplatsen WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM, titta, ta del av eller på annat sätt använda någon av de tjänster eller information som skapats, samlats in, sammanställts eller lämnats till  WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM, godkänner du följande tjänstevillkor. Om du inte accepterar våra villkor är enda alternativet att du inte besöker, visar eller på annat sätt använder dig av WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM. Du förstår, godkänner och bekräftar att dessa villkor utgör ett juridiskt bindande avtal mellan dig och  WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM och att din användning av WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM skall ange ett bindande godkännande av detta avtal.

2.Tillhandahållande av tjänster

Du accepterar och bekräftar att  WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM har rätt att modifiera, förbättra eller avbryta någon av sina tjänster på eget gottfinnande och utan förvarning till dig, även om det skulle kunna resultera i att du hindras från att komma åt all information som finns i den. Dessutom godkänner du och bekräftar att WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM har rätt att tillhandahålla tjänster till dig via dotterbolag eller närstående enheter.

3. Äganderätt

Du godkänner att  WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM kan innehålla skyddad och konfidentiell information, så som varumärken, servicemärken och patent som skyddas av immaterialrättsliga lagar och internationella immaterialrättsavtal. WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM tillåter dig att visa och göra en enda kopia av delar av dess innehåll för bruk som är offline, personligt, eller icke-kommersiellt. Vårt innehåll får inte säljas, reproduceras eller distribueras utan skriftligt tillstånd. Tredjeparti-varumärken, servicemärken och logotyper tillhör respektive ägare. Eventuella ytterligare rättigheter som inte uttryckligen beviljas är häri reserverade.

4. Lämnade innehåll

När du skickar innehåll till  WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM ger du samtidigt  WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM en oåterkallelig, världsomfattande, royaltyfri licens att publicera, visa, modifiera, distribuera och syndikera innehåll över hela världen. Du bekräftar och garanterar att du har den behörighet som krävs för att bevilja ovanstående licens till to WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM.

5. Uppsägning av avtal

Villkoren i detta avtal kommer att fortsätta att gälla i evighet tills det sägs upp av endera parten utan förvarning, när som helst och för vilken anledning som helst. Villkor som ska fortsätta i evighet skall inte påverkas av uppsägningen av detta avtal.

6. Ansvarsfriskrivning

Du förstår och accepterar att din användning av  WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM är helt på egen risk och att våra tjänster tillhandahålls "i befintligt skick" och "efter tillgänglighet". WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM gör inte några uttryckliga eller underförstådda garantier, påskrifter eller representationer som helst för driften av  WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM webbplats, information, innehåll, material eller produkter. Detta skall omfatta, men inte begränsas till, underförstådda garantier för säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål och icke-intrång, och garantier att tillgång till eller användning av tjänsten kommer att vara oavbruten eller felfri eller att fel i tjänsten kommer att rättas.

7. Ansvarsbegränsning

Du förstår och accepterar att  WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM och vilket som helst av dess dotterbolag eller närstående under några omständigheter inte kommer att vara ansvariga för direkta, indirekta, tillfälliga, följdskador eller skadestånd. Detta skall omfatta, men inte begränsas till, skadestånd för utebliven vinst, avbrott i verksamheten, företagets rykte eller goodwill, förlust av program eller information eller annan immateriell förlust till följd av användningen av eller oförmågan av att använda tjänsten, informationen eller något permanent eller tillfälligt upphörande av sådan tjänst eller tillgång till information, eller radering eller korruption av innehåll eller information, eller underlåtenhet att lagra något innehåll eller information. Ovanstående begränsning gäller huruvida  WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM har informerats om eller borde ha varit medveten om möjligheten för sådana skador. I länder där uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller oförutsedda skador inte är tillåtet är  WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM ansvar begränsat till den största utsträckning som lagen tillåter.

8. Externt innehåll

WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM kan innehålla länkar till tredjepartsinnehåll, reklam eller webbplatser. Du bekräftar och accepterar att  WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM inte är ansvarig för och inte stödjer står bakom annonser, produkter eller resurser tillgängliga från sådana resurser eller webbplatser.

9. Behörighet/Jurisdiktion

Du förstår uttryckligen och accepterar att underkasta dig den personliga och exklusiva jurisdiktion för domstolarna i landet, staten, provinsen eller territoriet bestämt enbart av  WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM att lösa alla tvister som uppkommer från detta avtal eller i samband med din användning av WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM. Om behörig domstol beslutar att någon bestämmelse i avtalet är ogiltig, kommer denna bestämmelse att tas bort från villkoren, och övriga villkor kommer att fortsätta att gälla.

10. Hela avtalet

Du förstår och accepterar ovanstående villkor som utgör det hela allmänna avtalet mellan dig och  WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM. Du kan bli föremål för ytterligare villkor när du använder, köper eller använder andra tjänster, anslutna tjänster eller tredjepartsinnehåll eller
-material.

11. Ändringar i villkoren

WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM förbehåller sig rätten att emellanåt ändra dessa villkor efter eget gottfinnande och utan förvarning. Ändringar i våra villkor träder i kraft dagen då de publiceras, och din fortsatta användning av  WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM efter eventuella ändringar av villkor kommer beteckna ditt samtycke att vara bunden av dem.

Produktguide Avsluta

Avsluta
Avsluta