SCHOELLER ALLIBERT SIA PĀRDOŠANAS UN PIEGĀDES VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. Vispārīgi noteikumi

1.1. Šos Schoeller Allibert SIA (turpmāk tekstā – Piegādātājs) pārdošanas un piegādes vispārīgos noteikumus piemēro visiem cenu un citiem piedāvājumiem, akceptiem, apstiprinājumiem un līgumiem par preču un pakalpojumu (turpmāk tekstā – Preces) pārdošanu un/vai piegādi, ko Piegādātājs veic trešajām personām (turpmāk tekstā – Klients), un šie noteikumi ir to neatņemama sastāvdaļa.

1.2. Ar šo tiek skaidri noraidīta Klienta iegādes un citu vispārīgo noteikumu piemērojamība.

1.3. Atkāpes no šiem vispārīgajiem noteikumiem un to papildinājumi ir saistoši vienīgi tad, ja Puses rakstveidā par tiem ir skaidri vienojušās.

1.4. Pretrunu gadījumā starp vispārīgajiem noteikumiem un to tulkojumu noteicošais vienmēr ir noteikumu teksts latviešu valodā.

1.5. Pretrunu gadījumā starp šiem vispārīgajiem noteikumiem un jebkuru Piegādātāja veikto pasūtījuma apstiprinājumu vai vienošanos starp Piegādātāju un Klientu noteicošais ir minētais pasūtījuma apstiprinājums vai vienošanās.

2. PIEDĀVĀJUMI UN VIENOŠANĀS

2.1. Piegādātāja veiktie piedāvājumi neuzliek nekādas saistības, tie ir indikatīvi un nav saistoši, un Piegādātājs tos jebkurā brīdī var atsaukt.

2.2. Līgumu starp Piegādātāju un Klientu noslēdz vienīgi tad, ja Piegādātājs ir rakstveidā (tostarp pa e-pastu) pieņēmis pasūtījumu, izmantojot pasūtījuma apstiprinājumu, vai arī tad, kad Piegādātājs ir faktiski uzsācis savas darbības (turpmāk tekstā – Līgums).

3. INFORMĀCIJAS IZPAUŠANAS PIENĀKUMS

3.1. Klients vienmēr sniedz visu informāciju, kas ir noderīga un vajadzīga Līguma izpildei, un Klients garantē, ka sniegtā informācija ir precīza un pilnīga.

3.2. Ja Klients 3.1. punktā minēto informāciju nedara pieejamu Piegādātājam vai nedara to savlaicīgi vai paredzētajā kārtībā, Piegādātājam ir tiesības pilnībā vai daļēji pārtraukt Līguma izpildi.

4. CENAS UN SAMAKSA

4.1. Visas cenas ir norādītas eiro bez PVN un citām nodevām, un tajās nav iekļauta iepakošana.

4.2. Klients samaksā Piegādātājam visas maksājamās summas bez atskaitījumiem, atlaidēm vai ieskaita septiņās (7) dienās pēc rēķina izrakstīšanas datuma.

4.3. Ja Klients neveic samaksu vispārīgo noteikumu 4.2. punktā norādītajā termiņā, uzskatāms, ka Klients nav likumiskā kārtā izpildījis savas saistības, visas pienākošās summas ir samaksājamas nekavējoties, un, sākot no tā brīža, Piegādātājam ir tiesības noteikt procentu maksājumus 0,2% apmērā dienā no visas nesamaksātās summas. Klientam arī ir pienākums atlīdzināt visas pamatotās tiesas un ārpustiesas iekasēšanas izmaksas un izmaksas, kas radušās Piegādātājam.

4.4. Ja Klients nepilda šajā Līgumā paredzētās saistības vai Piegādātājam ir iemesls uzskatīt, ka Klients tās nepildīs, Piegādātājs, neaizskarot citas tam garantētās tiesības, būs tiesīgs:

4.4.1. pieprasīt, lai Klients veic pilnu vai daļēju priekšapmaksu;

4.4.2. pieprasīt, lai Klients nekavējoties sniedz nodrošinājumu tādā veidā, ko nosaka Piegādātājs;

4.4.3. pārtraukt visu šā Līguma saistību vai to daļas izpildi;

4.4.4. pilnībā vai daļēji izbeigt Līgumu.

Produktu meklētājs Aizvērt

aizvērt
aizvērt