Atruna

 • Piekrišana mūsu noteikumiem
 • Apmeklējot vietni WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM, aplūkojot, piekļūstot vai citādi izmantojot jebkuru no pakalpojumiem vai informāciju, kas radīta, savākta, apkopota vai iesniegta WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM, Jūs piekrītat šādiem pakalpojuma sniegšanas noteikumiem. Ja nevēlaties ievērot mūsu noteikumus, Jūsu vienīgā iespēja ir neapmeklēt, neaplūkot un nekā citādi neizmantot WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM pakalpojumus. Jūs saprotat, piekrītat un atzīstat, ka šie noteikumi ir juridiski saistoša vienošanās starp Jums un WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM un ka WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM izmantošana norāda, ka Jūs pilnībā atzīstat šo vienošanos.

 • Pakalpojumu sniegšana
 • Jūs piekrītat un atzīstat, ka WWW.SCHOELLERALLIBERT.COMir tiesīgs pēc saviem ieskatiem pārveidot, uzlabot vai pārtraukt jebkuru tā pakalpojumu bez iepriekšēja brīdinājuma, pat ja tas var liegt Jums piekļuvi jebkurai tajā esošajai informācijai. Turklāt Jūs piekrītat un atzīstat, ka WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM ir tiesīgs sniegt Jums pakalpojumus, izmantojot meitasuzņēmumus vai saistītos uzņēmumus.

 • Īpašumtiesības
 • Jūs atzīstat un piekrītat, ka WWW.SCHOELLERALLIBERT.COMvar ietvert patentētu un konfidenciālu informāciju, tostarp preču zīmes, pakalpojumu zīmes un pakalpojumus, ko aizsargā likumi par intelektuālo īpašumu un starptautiskie nolēmumi intelektuālā īpašuma jomā. WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM atļauj Jums aplūkot un izgatavot vienu kopiju no tā satura daļas bezsaistes personiskai, nekomerciālai izmantošanai. Mūsu saturu nedrīkst pārdot, reproducēt vai izplatīt bez mūsu rakstveida atļaujas. Jebkuras trešo personu preču zīmes, pakalpojumu zīmes un logotipi ir to attiecīgo īpašnieku īpašums. Jebkuras papildu tiesības, kas nav īpaši piešķirtas, ir aizsargātas.

 • Iesniegtais saturs
 • Iesniedzot saturu WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM, Jūs vienlaikus piešķirat WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM neatsaucamu, vispasaules, bezatlīdzības licenci publicēt, attēlot, pārveidot, izplatīt un sindicēt Jūsu saturu visā pasaulē. Jūs apstiprināt un garantējat, ka Jums ir nepieciešamās pilnvaras piešķirt iepriekšminēto licenci WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM.

 • Garantijas atruna
 • Jūs saprotat un piekrītat, ka, izmantojot WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM, Jūs uzņematies pilnu risku un ka mūsu pakalpojumi tiek sniegti „kā ir” un „kā ir pieejami”. WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, apstiprinājumus vai apliecinājumus attiecībā uz vietnes WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM darbību, informāciju, saturu, materiāliem vai produktiem. Tas ietver, taču neaprobežojas ar netiešām garantijām attiecībā uz komerciālo vērtību un piemērotību konkrētam mērķim un intelektuālā īpašuma tiesību nepārkāpšanu, kā arī garantijām, ka piekļuve vai pakalpojuma izmantošana būs nepārtraukta un bez kļūmēm un ka pakalpojuma defekti tiks novērsti.

 • Atbildības ierobežojumi
 • Jūs saprotat un piekrītat, ka WWW.SCHOELLERALLIBERT.COMun jebkurš no tā meitasuzņēmumiem vai saistītajiem uzņēmumiem nekādā gadījumā nav atbildīgi par jebkādiem tiešiem, netiešiem, nejaušiem, izrietošiem vai naudas soda radītiem zaudējumiem. Tas ietver, taču neaprobežojas ar zaudējumiem par negūto peļņu, uzņēmējdarbības pārtraukumu, uzņēmuma reputāciju vai nemateriālajām vērtībām, programmu vai informācijas zudumu vai citiem nemateriālajiem zaudējumiem, kas radušies sakarā ar pakalpojuma vai informācijas izmantošanu vai nespēju izmantot vai sakarā ar šā pakalpojuma vai piekļuves informācijai pastāvīgu vai pagaidu pārtraukšanu vai jebkura satura vai informācijas dzēšanu vai bojājumu, vai nespēju saglabāt jebkuru saturu vai informāciju. Iepriekšminētie ierobežojumi ir spēkā neatkarīgi no tā, vai WWW.SCHOELLERALLIBERT.COMir ticis informēts vai tam bija jāzina par šādu zaudējumu iespējamību. Jurisdikcijās, kur nav atļauta atbildības par netiešiem vai nejaušiem zaudējumiem izslēgšana vai ierobežošana,WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM atbildība ir ierobežota tiktāl, cik to atļauj likums.

 • Ārējais saturs
 • WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM var būt iekļautas hipersaites uz trešo pušu saturu, reklāmu vai tīmekļa vietnēm. Jūs atzīstat un piekrītat, ka WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM nav atbildīgs par nekādu reklāmu, produktiem vai resursiem, kas pieejami šajos resursos vai tīmekļa vietnēs, un neatbalsta tos.

 • Izmaiņas noteikumos
 • WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM patur tiesības pēc saviem ieskatiem un bez iepriekšēja brīdinājuma periodiski grozīt šos noteikumus. Izmaiņas mūsu noteikumos stājas spēkā dienā, kad tie publicēti, un WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM turpmāka izmantošana pēc jebkurām izmaiņām noteikumos nozīmē Jūsu piekrišanu uzņemties saistības saskaņā ar tiem.

  Produktu meklētājs Aizvērt

  aizvērt
  aizvērt