Yleiset Myynti- ja Toimitusehdot, Schoeller Allibert Suomi

1. YLEISTÄ

1.1. Näitä Schoeller Allibert Oy:n (”Toimittaja”) Yleisiä Myynti- ja Toimitusehtoja sovelletaan olennaisena jokaiseen hintatarjoukseen, tarjoukseen, hyväksymiseen, vahvistukseen ja sopimukseen, jossa on kysymys Toimittajan tuotteiden ja palveluiden (”Tuotteet”) myynnistä ja/tai toimituksesta kolmansille (”Asiakas”).

1.2. Asiakkaan ja muiden yleisten sopimusehtojen soveltaminen suljetaan erityisesti ja kokonaisuudessaan pois Toimittajan ja Asiakkaan välisestä Tuotteita koskevasta myynnistä ja/tai toimituksesta.

1.3. Poikkeukset ja lisäykset näihin Yleisiin Myynti- ja Toimitusehtoihin sitovat osapuolia ainoastaan, josta niistä on erityisesti ja kirjallisesti sovittu.

1.4. Tilanteessa, jossa ilmenee ristiriita suomenkielisen ja muun kielisen käännöksen välillä koskien näitä Yleisiä Myynti-ja Sopimusehtoja, suomen kieli on aina ensisijainen.

1.5. Jos näiden Yleisten Myynti- ja Toimitusehtojen ja Toimittajan tilausvahvistuksen tai Toimittajan ja Asiakkaan välisen kirjallisen sopimuksen välillä on ristiriita, sovelletaan ensisijaisesti sanottuja tilausvahvistusta ja /tai sopimusta.

2. TARJOUKSET JA SOPIMUKSET

2.1. Kaikki Toimittajan tekemät tarjoukset ovat indikatiivisia eivätkä ne ole sitovia, ja Toimittaja voi peruuttaa tekemänsä tarjouksen milloin tahansa.

2.2. Toimittajan ja Asiakkaan välinen sopimus on syntynyt vain, jos Toimittaja on hyväksynyt tilauksen kirjallisesti tilausvahvistuksen muodossa (mukaan lukien sähköpostitse tapahtunut hyväksyminen) tai jos Toimittaja on tosiasiallisesti aloittanut tilauksen mukaisen toimituksen (”Sopimus”).

3. TIEDONANTOVELVOLLISUUS

3.1. Asiakas toimittaa Toimittajalle kaiken mahdollisen sellaisen tiedon, joka voi olla tarpeellista ja välttämätöntä Sopimuksen täytäntöönpanon kannalta, ja Asiakas vakuuttaa, että sen toimittamat tiedot ovat täsmälliset ja täydelliset.

3.2. Jos Asiakas ei toimita kohdassa 3.1. tarkoitettuja tietoja Toimittajalle tai toimittaa ne viivästyneenä tai ei toimita niitä tarvittavien järjestelyjen yhteydessä, Toimittajalla on oikeus pidättäytyä toteuttamasta Sopimusta osaksi tai kokonaisuudessaan.

4. HINNAT JA MAKSUT

4.1. Kaikki hinnat on ilmoitettu euromääräisinä, ilman arvonlisäveron tai muiden vastaavien verojen lisäämistä, sekä ilman pakkauskustannusten lisäämistä.

4.2. Asiakkaan tulee maksaa Toimittajalle tämän lähettämä lasku viimeistään 30 päivän kuluttua laskun päiväyksestä laskettuna. Lasku on suoritettava kokonaisuudessaan ilman mitään vähennyksiä, alennuksia tai kuittauksia.

4.3. Jos Asiakas ei suorita laskua kuten edellisessä kohdassa 4.2. on kirjattu, asiakkaan katsotaan laiminlyöneen maksunsa, ja Asiakkaan kaikki maksut erääntyvät välittömästi maksettaviksi. Toimittajalla on oikeus periä Asiakkaalta eräpäivästä ja erääntymispäivästä lukien korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa. Asiakas on tästä tilanteessa velvollinen suorittamaan myös kaikki kohtuulliset juridiset ja perintäkulut ja muut asian johdosta aiheutuvat kustannukset.

4.4. Ilman tuomiota perittävien edellisessä kohdassa 4.3. tarkoitettujen perintäkustannusten kokonaismäärä on vähintään 10 % laskettuna perittävän summan pääomamäärästä, ja lisättynä kuitenkin kaupallisella korolla ja arvolisäverolla ja/tai muulla vastaavalla lain mukaan summaan lisättävällä verolla tai sen luonteisella maksulla; Toimittajalla on kuitenkin oikeus aina periä edellä kohdassa 4.3 tarkoitetut tosiasialliset juridiset ja perintäkulut.

4.5. Jos Asiakas on laiminlyönyt maksun tai jos Toimittajalla on syytä päätellä, että Asiakas ei suorita Sopimukseen perustuvia velvollisuuksiaan, Toimittajalla on oikeus, menettämättä mitään muita oikeuksiaan Asiakasta kohtaan,

4.5.1. Vaatia Asiakkaalta ennakkosuoritusta, kokonaan tai osittain,
4.5.2. Vaatia, että Asiakas toimittaa välittömästi Toimittajalle saatavaa turvaavan vakuuden,
4.5.3. Pidättäytyä osasta tai kaikista Sopimukseen perustuvista velvollisuuksistaan;
4.5.4. Purkaa osan Sopimuksesta tai Sopimuksen kokonaisuudessaan

4.6. Tarjouksen tai Sopimuksen muuttamisen tai päättymisen johdosta Toimittajalla on oikeus veloittaa Asiakkaalta myyntihintojen ja/tai kulujen korotus, joka perustuu kirjalliseen ilmoitukseen, ja jos Tuotteiden toimitus Asiakkaalle ei vielä ollut suoritettu loppuun.

4.7. Toimittajalla on aina oikeus suorittaa Tuotteiden toimitus osissa, ja laskuttaa Asiakasta näitä toimituksia vastaavissa osissa.

5. TOIMITUS

5.1. Kaikki toimitus- ja muut ehdot, jotka Toimittaja ilmaisee, ovat indikatiivisia eikä ilmoitettuja toimitusaikoja voida koskaan pitää lopullisina aikatakarajoina. Ilmoitettujen toimitusaikojen ylitys ei aiheuta Toimittajalle viivästysseuraamuksia Asiakasta kohtaan.

5.2. Jos Asiakas voi tilausvahvistuksen mukaan hakea tilaamiaan Tuotteita myöhemmin erikseen sovittavina aikoina (call-off – tilaus ja tilausvahvistus), Asiakas ottaa vastaan koko Tuotteita koskevan toimituksen kahdentoista (12) kuukauden kuluessa Sopimuksen syntymisestä lukien.

5.3. Toimitustapana on ”ex works” Toimittajan varastolta, ICC:n vuoden 2010 Incoterms – ehtojen mukaisesti.

5.4. Asiakas on velvollinen vastaanottamaan Tuotteet sovitussa paikassa ja sovittuun aikaan, ja jos Asiakas ei huolehdi tällä tavoin velvollisuuksistaan, Tuotteet varastoidaan asiakkaan lukuun.

5.5. Tuotteita koskeva vaaranvastuu siirtyy kokonaisuudessaan Asiakkaalle sovitulla toimitushetkellä.

6. OMISTUKSENPIDÄTYSEHTO

6.1. Kaikki toimitetut ja toimitettavat Tuotteet ovat yksin Toimittajan omaisuutta siihen saakka kunnes Asiakas on suorittanut kaikki Sopimuksen ja näiden Yleisten Myynti- ja Toimitusehtojen mukaiset maksu- ja muut velvollisuutensa.

6.2. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää Tuotteita kolmannelle tai antaa mitään Tuotteisiin liittyviä oikeuksia kolmansille ennen kuin Tuotteiden omistusoikeus on siirtynyt Asiakkaalle, jollei tämä toiminta ole Asiakkaan tavanomaista liiketoimintaa, jossa voidaan antaa vain tilapäinen Tuotteiden hallintaoikeus.

6.3. Asiakkaan on varastoitava ja säilytettävä omistuksenpidätysehdolla myytyjä Tuotteita tarpeellisella huolellisuudella ja huolehdittava näiden Tuotteiden erottamisesta muista säilytettävistä esineistä. Asiakas on velvollinen vakuuttamaan omistuksenpidätysehtoiset Tuotteet ja pitämään ne vakuutettuna tulipalon, räjähdysten, veden tai varkauden aiheuttamia vahinkoja ja /tai menetyksiä vastaan. Asiakas on velvollinen Toimittajan pyynnöstä välittömästi osoittamaan täyttäneensä nämä velvollisuutensa.

6.4. Toimittajalla on oikeus vaatia Tuotteet takaisin itselleen ilman erillistä etukäteistä ilmoitusta, jos Asiakas ei täytä tässä kohdassa

6.5. mainittuja velvollisuuksiaan. Asiakas on tällöin velvollinen toimittamaan Tuotteet takaisin välittömästi Toimittajalle tämän sitä vaatiessa.

7. Reklamaatiot

7.1. Asiakas on velvollinen välittömästi tarkastamaan Tuotteiden sopimuksenmukaisuuden saatuaan Tuotteet. Jos Tuotteissa on näkyviä virheitä, Asiakas on velvollinen toimittamaan kirjallisen reklamaation kahdeksan (8) työpäivän kuluessa toimituksesta. Asiakas on velvollinen yksilöimään erityisesti väitetyt virheet.

7.2. Jos Tuotteissa ei ole nähtävissä näkyvää virhettä, Asiakkaalla on velvollisuus toimittaa kirjallinen virheet erityisesti yksilöivä reklamaatio kahdeksan (8) työpäivän kuluessa siitä, kun virhe oli havaittu tai se olisi pitänyt havaita.

7.3. Jos Tuotteet poikkeavat malleista, näytteistä tai esimerkeistä jotka on aiemmin toimitettu, tai tarjouksen tai tilausvahvistuksen määrittelyistä vain hieman ja suhteessa väriin, koostumukseen tai painoon jne., toimivien Tuotteiden katsotaan olevan Sopimuksen mukaisia. Arvioitaessa sitä, onko Tuotteessa vähäinen poikkeama satunnaiseen näytteeseen verrattaessa, alle 10 %:n poikkeamaa pidetään vähäisenä poikkeamana.

7.4. Jos Asiakas ei tee reklamaatiota siten kuin se on määritelty edellä kohdissa 7.1. ja 7.2., Asiakas menettää kaikki lakisääteiset ja sopimusoikeudelliset oikeutensa virhevaatimuksiin Toimittajaa kohtaan, ja Asiakkaan katsotaan hyväksyneen Tuotteet.

7.5. Asiakas on velvollinen sallimaan Toimittajan kaikki tarpeelliset tutkimukset koskien virheelliseksi väitettyä tuotetta. Asiakkaalla on velvollisuus osoittaa, että väitetty virhe oli olemassa jo Tuotteen toimitushetkellä.

7.6. Jos Toimittaja katsoo reklamaation asialliseksi, Toimittaja voi valita:

7.6.1. Korjaavansa virheen;
7.6.2. Toimittavansa korvaavan Tuotteet virheellisen Tuotteen palauttamista vastaan;
7.6.3. Purkavansa Sopimuksen ja palauttavansa jo maksetut suoritukset Asiakkaalle Tuotteen palautusta vastaan.
7.7. Palautustoimitukset hyväksytään vain Toimittajan kirjalliseen ilmoitukseen perustuen ja Toimittaja vastaa palautuskustannuksista vain, jos Toimittaja on kirjallisesti hyväksynyt Tuotteen virheellisyyden.
7.8. Reklamaatiot koskien toimitettuja Tuotteita eivät anna Asiakkaalle oikeutta olla osaksikaan maksamatta Sopimuksen mukaisia suorituksia Toimittajalle.

8. VASTUUKYSYMYKSET

8.1. Ottaen lukuun ainoastaan edellisen osion 7 määräykset, ja tilanteen jossa Toimittaja tai sen johtohenkilöt ovat toimineet tahallisella varomattomuudella:

8.1.1. Toimittaja on vastuussa ainoastaan välittömistä ja ennakoitavissa olevista vahingoista jotka aiheutuvat tarkasti yksilöitävissä olevasta laiminlyönnistä, jolla Toimittaja ei noudata Sopimusta

8.1.2. Toimittajan vastuu kaikissa tapauksissa on määrällisesti rajoitettu Asiakkaan maksamaan suoritukseen, ja josta määrästä vähennetään vastuuvakuutuksen korvaama määrä vähennettynä omavastuun määrällä.

8.1.3. Jos vastuuvakuutus ei jostakin syystä korvaisi aiheutunutta vahinkoa, Toimittajan vastuu rajoittuu siihen määrään (ilman arvonlisäveroa), joka asiakkaalta oli veloitettu Tuotteista, jotka ovat vastuun perusteena.

8.1.4. Toimittaja ei ole koskaan vastuussa välillisistä vahingoista, kuten menetetystä tuloksesta, menetetystä voitosta, menetetyistä säästöistä, menetyksistä, jotka aiheutuvat liiketoiminnan häiriytymisestä ja keskeytymisestä tai kolmansille aiheutuvista menetyksistä, olivatpa ne minkälaisia tahansa.

8.1.5. Toimittaja ei ole koskaan vastuussa mistään menetyksistä (i) koskien virheitä, joita Asiakas ei reklamoinut tai ei reklamoinut osioiden 7.1. tai 7.2. tarkoittamissa ajoissa, (ii) jos Asiakas on käsitellyt, muuttanut tai muokannut tässä tarkoitettuja Tuotteita.

8.2. Asiakas suojaa Toimittajaa (ja vastaa itse yksin näihin vaatimuksiin) kaikilta kolmansien tahojen esittämiltä vaatimuksilta, jotka koskevat välillisiä vahinkoja kuten menetettyä tulosta, menetettyä voittoa, menetettyjä säästöjä, menetyksiä, jotka aiheutuvat liiketoiminnan häiriytymisestä, ja keskeytymisestä, jotka edellä mainitut liittyvät Tuotteisiin.

8.3. Toimittajan joutuessa vastaamaan kolmannelle aiheutuneesta vahingosta tai tappiosta Asiakkaan on hyvitettävä Toimittajalle tästä aiheutunut menetys, jos Toimittaja ei näiden Yleisten Myynti- ja Toimitusehtojen mukaan olisi vastuussa Asiakkaalle mainitusta vahingosta, ja joka tapauksessa Asiakkaan menetyksen hyvitysvelvollisuutta voidaan tällöinkin vähentää vain sillä määrällä, jonka Toimittaja olisi määrällisesti velvollinen suorittamaan Asiakkaalle näiden Yleisen Myynti- ja Toimitusehtojen mukaisesti.

9. LUOTTAMUKSELLISUUS

9.1. Asiakas sitoutuu käsittelemään täysin luottamuksellisena ja olemaan paljastamatta millekään kolmannelle osapuolelle mitään tietoa, joka koskee Sopimusta, tarjousta tai Toimittajan Tuotteita, ellei (i) se koske tietoa, jonka antamiseen kolmansille Toimittaja on antanut luvan (ii) se koske tietoa, joka viranomaismääräyksestä tai lainsäädännöstä johtuen on tarpeellista tai pakollista, ottaen kuitenkin huomioon, että niidenkin tietojen antamine ja eteenpäin levittäminen rajoitetaan mahdollisimman hyvin, ja joka tapauksessa konsultoiden Toimittajan kanssa (lain sallimiin määriin saakka) koskien edellä tarkoitetun ilmaisun muotoa ja ajoitusta.

10. IMMATERIAALIOIKEUDET

10.1. Toimittaja ja Asiakas sopivat ja toteavat, että kaikki nykyiset ja tulevat immateriaali-eli intellectual property rights (” IPR” )- oikeudet kuten patenttioikeudet, copyrightoikeudet, tavaramerkkioikeudet ja muotoiluun liittyvät oikeudet (lista ei ole tyhjentävä) koskien Tuotteita ovat ja pysyvät yksinomaan kaikilta osiltaan ja täysin Toimittajan käytössä, hallinnassa ja omistuksessa.

10.2. Asiakas vakuuttaa, että Toimittajan valmistamat Tuotteet, jotka on valmistettu Asiakkaan toimittamien spesifikaatioiden mukaisesti, eivät riko tai häiritse kolmansien IPR- tai muita oikeuksia. Asiakas suojaa Toimittajaa kaikilta tällaisilta kolmansien esittämiltä vaatimuksilta ja vastaa sellaisiin vaatimuksiin sekä vastaa näiden vaatimusten seuraamuksista.

10.3. Asiakkaalla ei ole lupa ja Asiakas sitoutuu olemaan valmistamatta tai hyödyntämättä mitään Tuotteita tai osia niistä, kuten tietokone- tai muita ohjelmia tai- ohjelmistoja (sisältäen lähdekoodin), piirustuksia, suunnitelmia, matriiseja ja työkaluja (lista ei ole tyhjentävä), myöskään muutettuina mihinkään muotoon tai muutoinkaan, mukaan lukien tilanne, jossa Tuotteet oli luotu konsultoimalla Asiakkaan kanssa tai saamalla ohjeita Asiakkaalta.

10.4. Asiakas ilmoittaa Toimittajalle välittömästi (myös oletetuista ja uhkaavista) Tuotteita koskevien IPR –oikeuksien tai muiden oikeuksien loukkauksista (kohta 10.1.) tai vastaavista kolmansien IPR- tai muiden oikeuksien loukkauksista (kohta 10.2.). Tällaisissa tilanteissa osapuolet konsultoivat keskenään ja tekevät kaikkea tarvittavaa yhteistyötä vahvistaakseen tai välttääkseen vaatimuksia.

11. YLIVOIMAINEN ESTE (FORCE MAJEURE)

11.1. Ylivoimaisen esteen kohdatessa, pitäen sisällään (mutta ei poissulkien) sodan, mellakan, huliganismin, tulipalon ja muut onnettomuudet, raaka-aineiden tai avustavien materiaalien tai polttoaineiden puutteen, tuotannollisen toimintakyvyn romahtamisen, lakon, työsulun, hallituksen väliintulon, liikenneyhteyksien poistumisen (myös sään tai muiden olosuhteiden vuoksi), riippumatta siitä, tapahtuuko tämä Toimittajan liiketoiminnan yhteydessä tai Toimittajan alihankkijoiden yhteydessä tai kuljetusyhtiöiden toiminnassa; ylivoimainen este koskee kaikkia niitä tilanteita, joissa Toimittaja ei voi estää tai välttää näiden vaikutuksia; tällöin Toimittajan velvollisuudet eivät ole voimassa osaksi tai kokonaisuudessaan niin kauan kuin ylivoimainen este vaikuttaa. Tällöin Toimittaja ei ole myöskään velvollinen suorittamaan minkäänlaista korvausta mahdollisista edellä kuvatun ylivoimaisen esteen aiheuttamista menetyksistä.

11.2. Jos Toimittaja ei voi suorittaa velvollisuuksiaan Asiakkaalle vähintään 25 päivän ajan ylivoimaisesta esteestä johtuen, molemmat osapuolet voivat purkaa Sopimuksen kokonaan tai osaksi, ja tässä tapauksessa Asiakas ei ole oikeutettu minkäänlaisiin korvauksiin.

11.3. Siinä tapauksessa, että tällainen olosuhteiden muutos tekee myöhemmän Sopimuksen mukaisten velvollisuuksien toteuttamisen niin työlääksi, että sellaista suoritusta ei voida enää kohtuudella vaatia, Toimittajalla on oikeus purkaa Sopimus osaksi tai kokonaisuudessaan, ja tässä tapauksessa Toimittaja ei ole velvollinen suorittamaan minkäänlaista korvausta mahdollisista edellä kuvatun ylivoimaisen esteen aiheuttamista menetyksistä.

12. SOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN

12.1. Osapuolilla on oikeus purkaa Sopimus osaksi tai kokonaan ilman eri virheilmoitusta ja ilman velvollisuutta suorittaa minkäänlaista korvausta, jos

12.1.1. Toinen osapuoli on asetettu konkurssiin tai tätä koskeva hakemus on saatettu vireille, jos maksuhäiriö on lainvoimaisesti vahvistettu tai tällaista maksuvelvollisuutta koskeva hakemus on saatettu vireille;

12.1.2. Jos osapuoli keskeyttää liiketoimintansa yli kolmeksi (3) yhtäjaksoiseksi kuukaudeksi.

13. SOVELLETTAVA LAKI JA RIIDANRATKAISU

13.1. Kaikki Toimittajan tekemiä tarjouksia ja Sopimuksia koskevat riitaisuudet ratkaistaan Suomen lakien mukaan; erityisesti todetaan, että Kansainvälisen kauppalain (CISG) Soveltaminen suljetaan pois kaikissa tilanteissa.

13.2. Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin nopeutettua välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn paikka on Helsingin kaupunki Suomessa, ja välimiesmenettely käydään Suomen kielellä.

14. MUUT EHDOT

14.1. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää Toimittajaa kohtaan olevia oikeuksiaan ja/tai velvollisuuksiaan kokonaan tai osaksi, ellei Toimittaja ole tätä etukäteen kirjallisella ilmoituksella hyväksynyt.

14.2. Toimittajalla on oikeus siirtää (ilman Asiakkaan erillistä suostumusta) kaikki tai osa oikeuksistaan tai velvollisuuksistaan tytäryhtiöidensä tai yhteistyökumppaneidensa oikeuksiksi tai velvollisuuksiksi.

14.3. Jos jokin näiden Yleisten Myynti- ja Toimitusehtojen kohta tai määräys osoittautuisi pätemättömäksi tai mitättömäksi, kaikki muut näiden Yleisten Myynti- ja Toimitusehtojen kohdat pysyvät siitä huolimatta voimassa sellaisinaan. Pätemätön tai mitätön kohta tai määräys korvataan tai arvioidaan korvatuksi sellaisella ehdolla, joka on pätevä ja toimeenpanokelpoinen ja jonka tulkinta vastaa pätemättömäksi tai mitättömäksi todetun kohdan tai määräyksen tarkoitusta.

Tuotehaku Sulje

Sulje
Sulje